برنامه کاری « نیرو » – بخش دوم :

پیش نویس :-

 برنامه عمل «نیرو» شامل بخش های زیر اند

 بخش اول

 1ـ برگی ازتاریخ های دور ونزدیک ملیت هزاره

2ـ افغانستان وتحلیل مختصر اوضاع جهانی و منطقه  در نیم قرن اخیر

3ـ پیشبینی دورنمای افغانستان

4ـ جایگاه ملیت هزاره دراین مقطع تاریخ

 بخش دوم

1ـ پلانها و راهکارهای تاکتیکی « نیرو »

2ـ پلانهای ستراتیژیکی « نیرو »

 

 بخش دوم:

 1ـ پلانها و راهکارهای تاکتیکی « نیرو»

( اهداف نزدیک )

تاکتیک مبارزات سازمان سراسری هزاره ها « نیرو » که باید شامل تمام انواع مبارزه از طریق قانونی آن  باشد ،  در تحقق برنامه زیر که یکی از پلانهای تاکتیکی و اهداف نزدیک« نیرو » میباشد،  عملی میگردد:

 1– « نیرو» در راه  هرچه عاجلتر  ایجاد یک مرکزواحد رهبری قومی اقدام و از همه           

هزاره ها تقاضا می نماید تا ازدامن زدن به اختلافات درونی که جز آب بآسیاب دشمن  ریختن چیزی دیگری نیست ، خود داری گردد.  

2– برای ایجاد مرکز واحد رهبری ، سازمان «نیرو» ، بر علاوه ازهزاره های جعفری مذهب از هزاره های پیرو فرقهء اسماعیلیه وهزاره های سنی مذهب نیز دعوت بعمل می آورد.

3– « نیرو» در راه دعوت یک مجمع عمومی هزاره های سراسر جهان  که بتواند حلقهء رهبری آن را منحیث شورای مرکزی انتخاب نماید ، اقدام مینماید.

4– در این مجمع برعلاوهء اعضای رهبری یا شورا، دورنمای رشد سیاسی و اقتصادی سرزمین هزارستان تعیین میگردد. این مجمع باید بنیاد یک سازمان وسیع ملی هزاره های جهان را پی ریزی نموده و بمرور زمان بیک سازمان جهانی ارتقاء یابد. سازمانی که در امورات سیاسی و اجتماعی تمام هزاره ها و به خصوص هزارهای داخل افغانستان در تعیینات در پستهای دولتی و اداری از سطح وزارت الی ولسوالها و والی ها و انتخاب اشخاص شایسه ملیت هزاره دراین پستها ، و پستهای نمایندگان ملیت هزاره در پارلمان ، اثر گذار باشد.

5–  «نیرو» در افتتاح یک بانک ویا در قدم اول حساب بانکی دریکی از کشور های منطقه که بصورت روشن وواضح ، داوطلبانه وبعنوان اعانه ، ماهوار یک فیصد ازعواید هزاره های متمول و مستعد ، باین حساب بانکی انتقال داده شود تلاش مینماید.

6–  «نیرو » در نظر دارد که از سرمایه و عواید بانکی این حساب، در ساختمان کلینیکهای صحی ، مکاتب ، بندها ونهرها وهمچنین ایجاد محلات کار درمناطق هزاره نشین ،از طریق احداث کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی و استخراج منابع طبیعی استفاده گردد. 

  همچنین ازین عواید باید به هزاره هاییکه در دیگر کشورهای جهان زندگی میکنند و ضرورت بکمک داشته باشند، بصورت مشخص و آدرس وارکمک شود.

 طبع ونشر جراید ، کتب درسی و یا آثار نویسندگان و شعرا ییکه استعداد مالی چاپ آثار شانرا نداشته باشند ، نیز باید از طریق حساب بانکی  ملیت هزاره تأمین شود. وهمچنان ده ها موارد دیگر کمک مطابق بلزوم دید شورای رهبری ملیت هزاره باید در نظر گرفته شود.

 افتتاح دانشگاه ها و مکاتب مسلکی و سایر موسسات فرهنگی ، طبع و نشر جراید و کتابها و سایر آثار چاپی و ایجاد دستگاه های روشنگرانه و تبلیغی الکترونی در هزارستان، جز پلان کار نیرو میباشد.

7-  « نیرو » روی زمینه سازی یک رفراندوم یا همه پرسی عمومی بخاطر خودمختاری ملت هزاره در مناطق هزارستان کار مینماید تا زمینه این همه پرسی آماده و موضوع خود مختاری ملیت هزاره دران مطرح گردد ،  درصورت نتیجهء مثبت رفراندوم به نفع خودمختاری، سازمان «نیرو» وظیفه خود میداند تا بسطوح مختلف ملی و بین المللی بالای آن پاه فشاری نماید.

9– «نیرو» تشکیل کمیسیون های مستقل را در چوکات شورای رهبری ملیت هزاره ، حتمی میداند . به کمیسیون ارتباط خارجی این شورا وظیفه داده میشود که ملیت هزاره را بعنوان یک گروه اتنیکی مستقل بجهان معرفی نماید تا از یکطرف مطابق به نورم هاو معیار های شناخته شده ی جهانی مستحق خودمختاری شناخته شده و از سوی دیگرهرگونه ظلم وتجاوز بحقوق این ملیت درکتگوری جنایت علیه بشریت بحساب آمده و مرتکبین آن مطابق بقوانین بین المللی محکوم ومجازات گردند. تا زمان ایجاد شورای رهبری و کمیسیونهای آن، این وظیفه را میتوانند قلم بدستان ، علما و روحانیون با احساس، روشنفکران وقشر منور جام
ع
ه و اعضای «نیرو» بعهده بگیرند.

10– « نیرو» لازم میداند تا در شرایط کنونی کشور ، تمام هزاره ها با یک جبهه واحد بطرف  انتخابات ریاست جمهوری ،  شورای ملی، شوراهای ولایتی ، شهرداری ها ودیگر نهاد های انتخابی پیش رفته و کاندیدان شایستهء ملیت راصرفنظر از سابقه و اندیشه سیاسی اش تشخیص و بآنها رای داده شود. مسئولین ورهبران واقعی ملیت ما حق ندارند تا ازنام ملیت خود تجارت سیاسی نموده ومنافع ملیت مارا برای یک دوره  دیگر نادیده بگیرند. درمناطقیکه مردم آن درطول تاریخ بزرگترین رنج حقارت ،توهین ،اسارت ،قتل عام ها ،خانه سوزی ها ومهاجرتهای اجباری را کشیده اند ،هر ساعت وهرروز برای احیا وبازسازی روانی ،کلتوری وفرهنگی و اقتصادی آن اهمیت دارد و باید ازان استفاده معقول گردد.

11– « نیرو در جهت نزدیکی با دیگر ملیتهای تحت ستم اقدام کرده و دوستان وهمکاران تاکتیکی و استراتیژیکی ملیت هزاره را تشخیص وبا درنظر داشت همه جانبه ء منافع ملیت هزاره با آنها پیشنهاد همکاری مینماید. ملیت های تحت ستم و تورکتبارمانند اوزبیکهاوتورکمنها و همچنین آنعده از تاجیک ها که دستان شان بخون ملیت هزاره الوده نبوده و با ملیت هزاره منافع مشترک دارند ، میتوانند در تحت شرایط خاصی با ملیت هزاره مناسبات دوستانهء دوام دار داشته باشند.

12–  «نیرو » در جهت ایتلاف با تمام احزاب و سازمانهای هزارگی آماده بوده و این ایتلاف را تضمین موفقیت ملیت ما میداند . حزب  جدید که در اثر ایتلاف با احزاب وسازمانهای دیگرهزارگی بوجود می آید باید بیک سازمان سیاسی و اجتماعی نیرومند تبدیل گردیده و همچون یک نیروی واحد در مسایل داخلی کشور سهم بگیرد.

ما به این نظر هستیم که ، ملیت هزاره نباید همچون پانگی در پلهء ترازوی دیگران بوده بلکه باید وزن وکتلهء مستقیم ومستقل خودش را در مسایل داخلی افغانستان  داشته باشد.

13–  « نیرو » نظریات و اندیشه های سیاسی سازمانها وگروهایی هزارگیی را که باتحاد نیروهای ملیت هزاره خدشه وارد ننماید قابل احترام میداند و  درراه ورود افراد این سازمانها در حلقهء رهبری شورای ملیت هزاره  ممانعتی را نمی بیند . منافع ملی باید بالا تر از عقاید شخصی وسازمانی باشد.  

  سازمان « نیرو» در جلب همکاری و جذب علماء و دانشمندان ملیت ما  درجهت تکمیل ، ترتیب وتنظیم  ،علمی ساختن و عملی ساختن پروگرام کار و ایجاد سازمان سراسری هزاره « نیرو»  طوریکه لازم است کار خواهند کرد تا این سازمان را بیشتر رنگ وشکل قانونی داده و آمادهء تطبیق برنامه های آن در شرایط کنونی کشور بسازد . ازمتنفذین محلی ،خوانین و صاحب رسوخان ملیت هزاره همچنان توقع میرود که بالنوبه زمینه های وحدت قومی را در چوکات یک سازمان پایدارسیاسی  اجتماعی هزارگی  فراهم ودر راه عملی شدن آن کار نمایند.  تا باشد که به اساس سعی و تلاش همه مسئولین ملیت هزاره، نسل های آیندهء این ملیت  از خطر خانه سوزیها ، کشتار و ذبح فردی وجمعی ،تجاوز جنسی و نسل کشی در امان باشند.

14- « نیرو » ایجاد و تاسیس یک رسانه خبری مانند تلویزیون سراسری هزاره و یک صفحه ی انترنیتی که ناشر افکار ملیت ما بوده ونقش وسیله ی ارتباط مرکز با سازمانهای محلی و منطقوی آن را داشته باشد، در سرلوحه وظیفه خود قرار میدهد. این رسانه ها میتوانند ازیکطرف در هماهنگی کار وفعالیت جوانان روشنفکر ومنورین  و از طرف دیگر درتنویر اذهان عامه جامعه هزاره اهمیت بسزایی داشته باشند.

 

   2 ـ پلانهای ستراتیژیکی «نیرو»

( اهداف دور)

 از آنجاییکه تمام هزاره ها در هر کنج و گوشه جهان که زندگی داشته باشد کشور مادری خود افغانستان را میداند بناءً سازمان سراسری ملیت هزاره « نیرو» هدف نهایی خودرا ایجاد کشور  خود مختار هزارستان ، در تشکیل افغانستانی میداند که واجد شرایط زیر باشد.

اول – ساختار دولت و نظام سياسي در اففانستان.

1- افغانستان بايد يك دولت دیموکراتیک و اسلامي بوده و در آن نظام جمهوري فيدرالي كه متشكل از جمهوريهاي خود مختار پشتون ، تاجك ، ازبك ـ تورکمن  وهزاره

است مستقر باشد.
2- رئيس جمهور دولت مركزي وجمهوريهاي خود مختار بايد براي يك دورهء معيني توسط انتخابات آزاد مردم تعيين گردند.طرز و چگونگي آن بايد توسط قانون تدقيق گردد.
3- در رأس اداره ء امور كشور بايد سه قوه يعني اجرائيه ، مقننه و قضائيه قرار داشته باشد.
4- در رأس قوه اجرائيه بايد صدر اعظم كه توسط رئيس جمهور به پارلمان پيشنهاد گرديده و راي اعتمادرا كسب ميكند ، قرار داشته باشد. صدر اعظم و رئيس جمهور دولت مركزي بايد از يك مليت نباشند.
5- قانون هاي جمهوريهاي خود مختار بايد در تضاد و منافي با قانون اساسي جمهوري فيدرالي نباشد.
6- حقوق و وظايف رئيس جمهور، صدر اعظم و ساير اعضاي كابينه توسط قانون تعيين گردد
7- تمام اولياي امور
از رئيس جم


5 دیدگاه برای “برنامه کاری « نیرو » – بخش دوم :
 1. پنجشنبه 23 اردیبهشت1389 ساعت: 8:35
  گاو پیر ده کنج قوتون ودکا خواب کنجاره میبیند ها ها ها .
  زردادی خان قبلن کمتر کشتید دلت یخ نکده خلقی امینی! تا حالا از جنایت تان خون می چکد .باز چه میخواهی؟!

 2. پنجشنبه 23 اردیبهشت1389 ساعت: 12:22
  جناب زردادی سلام ! انچه را که این حقیر از لابالای نبشته های شما برادر میبینم و به گذشته سیاسی شما نظر می اندازم ، از درو دیوار این خرابه ( اندیشه های دیروز و امروز شما) دیکتاتوری ( استبداد ) میبارد . دیروز تحت شعار دیکتاتوری پرولتاریا و امروز تحت شعار ملیت ؛ چون خیلی مد شده است .
  برادر جهان در نیمه اول قرن بیستم ،تشکل های ناسیونالیستی بدون خرد ورزی را تجربه نمودند . که پیامد آن فاجعه جنگ ها ی جهانی بوده است.
  برادر ما بیش از هر چیز دیگر ، حتی از نان شب مان بیشتر به آگاهی سیاسی و رشد درک و تشخیص سیاسی نیاز و ضرورت داریم . ملت و جامعه که به بیداری و شعور مندی سیاسی ، دست یابند ، بدون شک دیگر مشکلات هایش را حل خوهند نمود . امید وارم تا به علت چنین اندشیدنم، با دانگ به سرغ ام نیایید . موفق باشید

 3. پنجشنبه 23 اردیبهشت1389 ساعت: 13:1
  سلام دوستان عزیز !
  آقای زردادی از کشور بلا روس بازهم خواب رهبری میبیند .
  من فکر میکنم شب و روز در خیال پلو بسر میکند و حزب و رهبری و بادشاهی یا ریاست جمهوری را بر مردم هزاره در خواب میبیند .
  گاهی هم ساطل به دست پشت مخالفین میدود و گردن انان را میزند .
  اقای زردادی خیالات بس بیجا و بزرگی را در سردارید شما از بلاروس سازمان سرتاسری هزاره ها را میسازید ؟ اگر همت دارید بروید از داخل و در داخل افغانستان این حزبو سازمان را درست کنید . ان وقت ما میفهمیم که شما همت دارید .
  هرکس کمپیوتر داشته باشد و بیکار هم باشد بسیار چیز ها نوشته و در در سایت ها داده میتواند .
  این از بی مضمونی سایت جاغوری 1 است که با چرندیات شما وقت مردم را ضایع میکند . حیف این سایت قشنگ که با یاوه گوئی ها همچون شما به مسخره گراییده است .
  مثلیکه این سایت را شما و لومانی رفیق تان به اجاره گرفته اید. دیگر افراد اکنون همه کنار رفته اند .

 4. پنجشنبه 23 اردیبهشت1389 ساعت: 22:54
  نیمچه ملا گگ . عزیزم هر که در شرایط فعلی برای جا معه تحت ستم مردم هزاره دلش بسوزد با ارزش است . اگر با احساس باشد چه چپی و چه راستی ما قبو داریم و ادم حسود از چاغی دیگرو لا غر موشه مثل شما نیچه ملا یو .

 5. جمعه 24 اردیبهشت1389 ساعت: 12:23
  سخن و نظر هرشخص از همه اولتر معرف شخصیت او و آیینه تمام نمای ، معرفت ، دانش ، مسئولیت ،شرافت ، صداقت، صحت روانی ، قوم دوستی ، و دیگر معنویات او میباشد. بناءً هرکس ولو از نام های مستعار هم بنویسد اگر وجدان هنوز در ضمیرش نمرده باشد ، خودش میداند که اینکارش درست و یا نادرست ، صادقانه و یا غرض آلود ، ازروی عقده و یا دوستی است.
  از همان روزیکه ما ملیت هزاره به مفاهیمی مانند «بخت قومی» ، «گور و ارواح مرده ها» ، «آب و نمک » و .. پشت پا زده ایم خوار و حقیر گردیده و از غلامی دیگران نمی براییم. ما اتحاد و اتفاق خودرا ازدست داده ایم ، ما ضعیف و ناتوان شده ایم.
  پس بیایید در پهلوی همه ، یک کمی به این مفاهیم که بدون شک سخنان پوچ و بیهوده نیستند نیز احترام داشته باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*