زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی

ghzni1زندگینامۀ اعضاى شورای ولایتی غزنی وارتباط با آنها

امان الله کامران:

امان الله کامران فرزند قاضى محمد طالب؛ در سال ١٣٦٦ خورشيدى در  ولسوالى اندر ولايت غزنى متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤ تعلیمات حاصل کرده و عضو شوراى ولايتى غزنى مى باشد. کامران؛ قبلاً در شهر غزنى دواخانه داشت و تجارت ادويه را به پیش می برد.
شماره تماس: ٠٧٧٧٨٠٠٩٠١

عبدالجامع جامع:
عبدالجامع جامع فرزند محمد زی؛ در سال ١٣٦٩خورشيدى در قريۀ نظروال ولسوالی اندر ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از پوهنځی حقوق پوهنتون مریم در کابل فارغ گردیده و معاون شورای ولایتی غزنی می باشد. جامع؛ قبلاً مشاور مقام ولایت غزنی و به سمت آمر امورجوانان غزنی ایفای وظیفه نموده است.
شماره تماس: ٠٧٩٨٢٢١٤١٢

عبدالولی خانزاده:
عبدالولی خانزاده فرزند عبدالودود خان؛ در سال ١٣٥٧خورشيدى در قریه محمدعلی خان ولسوالی گیلان ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعليمات حاصل کرده وعضو شوراى ولايتى غزنى مى باشد. خانزاده؛ قبلاً به حیث مدیر تفتیش ریاست معارف غزنی ایفای وظیفه کرده و عضو حزب افغان ملت می باشد.
شماره تماس: ٠٧٨٩٩٩٦٦٥٦

سيد عبیدالله سادات:
سید عبیدالله سادات فرزند سید عبدالرووف؛ در سال ١٣٥١خورشيدى در قريۀ تاسنگ ولسوالی ده یک متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليم ديده وعضو شوراى ولايتى مى باشد. سادات؛ قبلاً در بخش های تشریفات، مالی، ارتباطات و دیگر بخش هاى دفتر مرکزی حزب محاذ اسلامی ایفای وظیفه کرده است.
شماره تماس: ٠٧٧٧٠٢٥١٠١

ذکيه رحيمی:
ذکيه رحيمى دختر زرياب ابراهیمی؛ درسال ١٣٥٨خورشيدى در ولسوالی ناور متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعليمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه نموده و عضو حزب وحدت اسلامی می باشد.
شماره تماس: ٠٧٩٥٢٥٧٨٠٩

محمد صافى اکبرى:
محمد صافى اکبرى فرزند محمد انور؛ درسال ١٣٤٢خورشيدى، در ولسوالى ناور ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢تعلیمات حاصل کرده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. اکبری؛ قبلاً در موسسه (IOM) وظیفه داشت و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٢٠٦٤٥٩٠

صفرعلی ثاقب:
صفرعلی ثاقب فرزند برات علی؛ در سال ١٣٤٣خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ثاقب؛ قبلاً در غزنی به حیث معلم ایفای وظیفه می نمود و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧١١٥٥٨٠

على درياب صالحى:
علی دریاب صالحی فرزند محمد جمعه؛ در سال ١٣٣٠خورشيدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ فارغ پوهنځى زراعت پوهنتون کابل بوده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. صالحی؛ در ولایات کندز و غزنی دربخش های زراعت، وظیفه های دولتی را اجرا نموده وعضو حزب وحدت اسلامی می باشد.

حمیده دانش:
حمیده دانش دختر مردان علی؛ درسال ١٣٥٤خورشيدى در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ در بخش اداره ماستری دارد و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. دانش؛ در ولایات غزنی و دایکندی وظایف دولتى ایفا کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩١٠٣٠٥٠

ژولینا فیضی:
ژولینا فیضی دختر غلام ربانی؛ در سال ١٣٤٣خورشيدى در ولايت کابل متولد گردیده است. نامبرده؛ باشنده مرکز غزنی بوده، فارغ پوهنځى حقوق پوهنتون کابل و منشی شورای ولایتی غزنی می باشد. فیضی؛ قبلاً در ستره محکمه و وزارت معارف ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٠٠٥٨٥٧

حميده گلستانی:
حمیده گلستانی دختر محمد موسی؛ در سال ١٣٥٤ خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى طب پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گلستانی؛ قبلاً در کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه نموده و در سازمانهای مختلف سیاسی فعالیت کرده است.
شماره تماس: ٠٧٨٩٥٧٩٧٦٤

جمعه خان ترکی:
جمعه خان ترکی فرزند شیرخان؛ در سال ١٣٤٧خورشيدى در ولسوالی ناوۀ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده تا صنف ١٢تعليمات ديده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. ترکی؛ قبلاً پیشۀ آزاد داشته و فعاليت سیاسی ندارد.
شماری تماس: ٠٧٩٩٠٠٢٠٨١

نادر خان گیرو وال:
نادرخان گیرو وال فرزند جمعه خان؛ درسال ١٣٤٤خورشيدى در ولسوالی گیروى ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات ديده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. گیرو وال؛ قبلاً در انجوها و شرکت ها ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٩٣٨٣٩١٦

عزیزالله پویا:
عزیزالله پویا فرزند بازمحمد؛ درسال ١٣٣٦ خورشيدی در ولسوالی قرباغ ولایت غزنی متولد گریده است. نامبرده؛ تا صنف ١٤تعلیمات حاصل کرده و رييس شورای ولایتی غزنی می باشد. پویا؛ قبلاً در ریاست عمومی امنیت ملى و به حیث ولسوال در غزنی ایفای وظیفه نموده و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٩٧٠١٣٠٦٤

حميدالله نوروز:
حمیدالله نوروز فرزند نوروزعلی؛ در سال ١٣٥٦ خورشيدی در ولسوالی جغتوى غزنی متولد شده است. نامبرده؛ از پوهنځى ژورنالیزم پوهنتون کابل فارغ گردیده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. نوروز؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه کرده و پیشینۀ سیاسی ندارد.

عزيزه میثم:
عزيزه میثم دختر یزدان بخش؛ درسال ١٣٤٩خورشیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ از تربیۀ معلم کابل فارغ شده و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. میثم؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده و عضویت حزب وحدت اسلامی را دارد.
شماره تماس: ٠٧٩٨٥٤٩٦٧٩

مرضيه رحيمى
مرضیه رحیمی دختر غلام رضا؛ در سال ١٣٥٣خورشيدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ هم اکنون در یک پوهنتون خصوصی در بخش اقتصاد مصروف تحصیل است و عضو شورای ولایتی غزنی می باشد. رحیمی؛ قبلاً در بخش معارف ایفای وظیفه نموده است و پیشینۀ سیاسی ندارد.
شماره تماس: ٠٧٧٣٣٠١٦٠٥

حفيظ الله امیری
حفیظ الله امیری فرزند عبدالمومن؛ در سال ١٣٤٧خورشيدی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی متولد گردیده است. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و عضو شورای ولایتی می باشد. امیری؛ قبلاً در یوناما ایفای وظیفه نموده و با احزاب مختلف جهادی کار کرده است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٦٢٨٦٥

قاضی صاحب شاه
قاضی صاحب شاه فرزند محمد ایاز؛ در سال ١٣٣٦خورشيدى در ولسوالی ناور غزنی متولد گردیده بود. نامبرده؛ تا صنف ١٢ تعليمات حاصل نموده و رییس شورای ولایتی غزنی بود. امیری؛ در دوره گذشته نیزعضو شورای ولایتی غزنی بود و عضویت حزب وحدت اسلامی را نیز داشت. نامبرده؛ به تاریخ (هشتم سنبله ٩١) با شلیک گلوله توسط طالبان مسلح، در شهر غزنی کشته شد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*