زندگینامه اعضای ولسی جرگه

ghzni1چمن شاه اعتمادی
نماينده مردم غزنی، رای :۵۸۷۴
چمن شاه اعتمادی فرزند سلطان، متولد سال ۱۳۵۱خورشيدى در ولسوالی مالستان ولایت غزنی ميباشد. تعلميات دينی را در سالهای۱۳۷۷-۱۳۸۴ هجری شمسی در ايران خوانده و در سال ۱۳۸۹ لیسانس علوم تربیتی را از پوهنتون جامعه المصطفی در ايران به دست آورده است. از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ خورشیدی تدریس علوم دینی را در مدرسۀ دينی رسول اکرم در ولسوالی مالستان انجام داده و بعد از آن برای مدت چهارسال به حیث معلم علوم اجتماعی در ليسه نسوان ميرادينۀ ولسوالی مالستان، ايفاى وظيفه کرده و در پهلوی آن، در حل دعاوی مردم و تبليغ مسايل دينى، مصروف بوده است.
شمارۀ تماس: 0776621939, 0777775520

الحاج خداداد عرفانی
نماينده مردم غزنی، رای:۶۶۵۸
خداداد عرفانی فرزند صفدرعلی، در سال ١٣٣٢ خورشيدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی چشم به جهان گشوده و در سال ۱۳۵۳خورشیدی، از مدرسه آيت الله محقق فارغ گرديده است. ازسال ۱۳۵۸خورشيدی، اداره چی و قوماندان عمومی حزب وحدت اسلامی (خليلی) در ولسوالی جاغوری بوده و بعد ازسال ۱۳۵۹الی ۱۳۷۰ خورشيدی، به عنوان قوماندان عمومی اين حزب در پنج ولسوالی بوده است. دردوران دولت انتقالی و مؤقت، وکیل درلویه جرگۀ اضطراری و جرگۀ تصویب قانون اساسی بوده و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، معاون شورای مشورتی غزنی و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ خورشيدی، به حیث ولسوال در ولسوالی جاغوری کار کرده است.
شمارۀ تماس: 0799349072, 0788307040

هما سلطانی
نماينده مردم غزنی، رای: ۶۲۳۸
هماسلطانی، در ۱۳۵۳ خورشيدی، در خيرخانۀ کابل چشم به جهان گشوده است. در سال ۱۳۶۸، از ليسه عالی عايشه درانی فارغ گرديده و در سال ۱۳۸۲ليسانس خويش را از پوهنځی انجنيری پوهنتون کابل به دست آورده است. سلطانی بنيانگزار موسسه دفاع از آزادی بيان در افغانستان بوده و برای حقوق زنان مبارزه کرده است. وی در ليسه نسوان شهدا در ولسوالی جاغورى به حيث معلم وظيفه انجام داده است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشيدی، منحيث رييس بخش حقوق زنان در کميسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرده است.
0799853967 شمارۀ تماس:

انجنير نفيسه عظيمی
نماينده مردم غزنی، رای: ۶۲۲۸
انجنير نفيسه عظيمی دختر محمد نعيم در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در کابل چشم به جهان گشوده است. سکونت اصلی وی ولسوالی جاغوری غزنی بوده و از پوهنتون پل تخنيک کابل، از رشته ساختمانی فارغ گريده و مدت شش سال در لیسۀ نسوان شهدا در ولسوالی جاغوری ولايت غزنى بعنوان معلم ايفای وظيفه نموده است. کارمند موسسۀ فیوچرجنریشن، ترینرCHW درموسسۀ SDO درجاغوری و بعنوان منیجر مؤسسۀ JRSP دربخش های مختلف برای مدت دوسال  خدمت نموده، و در سال ۱۳۸۴ خورشيدی عضو شورى ولايتى غزنی بوده و برای مدت سه سال ریاست آنرا به عهده داشته است.
شمارۀ تماس:٠٧٩٧٤١٤٣١٤

محمد عارف شاه جهان
نماينده مردم غزنی، رای:۹۲۰۹
محمد عارف شاه جهان فرزند غلام رسول، در ١٣٣٣ خورشيدی در ولسوالی جغتوى ولايت غزنی، چشم به جهان گشوده است. در سال ۱۳۵۱ خورشيدی، از ليسه حبيبيه فارغ و در سال ۱۳۵۹ خورشيدی از پوهنځى طب پوهنتون ننگرهار فراغت گرفته است. برای شش ماه در غزنی به حيث داکتر وظيفه انجام داده و بعد از آن، به مجاهدين پيوسته و عضويت تنظيم جبهۀ نجات به سرپرستى حضرت صبغت الله مجددی را به دست آورده است. در حکومت استاد ربانی، رييس تفتيش وزارت دفاع ملی بود. وی در سال ۱۳۷۶ خورشيدی به امريکا مهاجر و در سال ۱۳۸۶ خورشيدی، واپس به وطن برگشت و تا سال ۱۳۸۷ خورشيدی، مشاور شوراى امنيت ملى در ولايت غزنی و بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ خورشيدی رئيس امنيت ملى غزنی بوده است.
شمارۀ تماس:٠٧٩٦٥٤٤٢٢٣

شاه گل رضایی
نماينده مردم غزنی، رای:۳۶۷۹
شاه گل رضایی دختر شیرعلی، متولد سال ۱۳۵۸ خورشيدی در کابل و اصالتاً از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است. وی در سال ۱۳۸۰ خورشيدی، از ليسه زينبيه ولسوالی جاغوری فارغ گرديده و سند لیسانس را از پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی  پوهنتون کابل در سال ۱۳۹۰ به دست آورده است. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ خورشيدی، به حيث معلم و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ خورشيدی، مدیرلیسه نسوان زینبیه چوب بدره زار جاغورى، ايفای وظيفه نموده است. رضایى، در سال ۱۳۸۴ پيش از اينکه عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم گردد، عضویت خانۀ فرهنگ و هنر جاغوری را داشت و اديتور ماهنامه جاغوری بود.
شمارۀ تماس: 0799849199

علی اکبرقاسمی
نماينده مردم غزنی، رای: ۱۳۸۵۵
علی اکبرقاسمی فرزند محمد حسن، متولد سال ۱۳۳۳ خورشيدی در ولسوالی ناهور ولایت غزنی بوده و در سال ۱۳۴۲ خورشیدی، از مکتب لیليه کوچی ها درغزنی فارغ گردیده، که بعد از آن برای دوسال مکتب نظامی پلچرخی در کابل را خوانده است. وی عضو شورای اتفاق اسلامی بوده و بعد از آن، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی عضويت حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را به دست آورده است. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، قومندان فرقه ۱۴ اردوی ملی در غزنی بوده و بعد از آن در سال ۱۳۸۴ خورشيدی، عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم گرديده است.
شمارۀ تماس:  0799227734

محمد عارف رحمانی
نماينده مردم غزنی، رای: ۶۸۶۴
محمد عارف رحمانی فرزند خداداد، متولد سال ۱۳۵۴ خورشيدی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بوده و تحصيلات عالى خويش را در بخش الهيات و فلسفه انجام داده و سند لیسانس را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی، از مرکز جهانى علوم اسلامی در رشتۀ تعلميات اسلامی و قانون، به دست آورده است. از سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳خورشيدی، مدیر مسوول هفته نامه فجرامید، از سال ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴ خورشیدی معاون روزنامه آرمان ملی، ازسال ۱۳۸۲ خورشيدی عضو بنیاد علم و فرهنگ افغانستان، از سال ۱۳۸۶ – ۱۳۸۸ خورشيدی، مشاور ارشد وزارت ارشاد، حج و اوقاف و عضو شورای اجرایی شورای علمای شیعۀ افغانستان ميباشد.
شمارۀ تماس  :٠٧٩٣٥٠٥١٥١
ایمیل آدرس: ar.rahmani2011@gmail.com

محمدعلی علیزاده
نماينده مردم غزنی، رای: ۱۰۰۷۸
محمدعلی علیزاده فرزند نادرعلی در  سال ۱۳۴۴ خورشیدى در قريه بابۀ ولسوالی جاغوری ولايت غزنی تولد يافته است. عليمات ثانوی خويش را به سال ۱۳۷۱ خورشيدی ادر ليسه عبدالغفار ولسوالی جاغوری تکميل کرده و تعلميات دينی خويش را در سالهای ۱۳۶۴ الی ۱۳۷۲ خورشدى، در مدارس ايران به اتمام رسانده و سند لیسانس حقوق را از پوهنتون خصوصی پیام نور به دست آورده است. علیزاده، مصروف فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوران جهاد و مقاومت بوده و نماینده مردم در لویه جرگه اضطراری، همکاری در عرصه های مختلف دارالانشای لویه جرگه قانون اساسی، سردبیر هفته نامه راه همبستگی در کابل، عضو تدویر مجمع عمومی ایجاد اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، و معاون اول حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میباشد.
شمارۀ تماس:  0799344298
ایمیل آدرس ali_zada11@hotmail.com:

محمد علی اخلاقی
نماينده مردم غزنی، رای:۸۴۹۸
محمدعلی اخلاقی فرزند حسین علی، متولد سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی مالستان ولایت غزنی بوده و تعلميات ابتدائيه دينی خويش را در مدرسه رضوی ولسوالی مالستان تکميل کرده و ماستری خويش در جامعه شناسی را در سال ۱۳۸۰ خورشيدی، از پوهنتون امام خمينی ايران به دست آورده است. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ خورشيدی، مدیر عمومی وزارت معارف بوده، کارهای تحقیقاتی را در مرکز تحقیقات اجتماعی افغانستان به عنوان مؤسس و عضو انجام داده است. وی از سال ۱۳۸۵ تا کنون در پهلوی تدریس در پوهنتون های خصوصی مانند پوهنتون های کاتب و خاتم النبيین، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و آمر دیپارتمنت  از ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ خورشيدی بوده است.
شمارۀ تماس: 0777243939/ 0786060541 /0777775660
ایمیل آدرس : ma_akhlaqi@yahoo.com

داکتر سید عبدالقیوم سجادی
نماينده مردم غزنی، رای: ۶۸۹۸
داکتر سید عبدالقیوم سجادی فرزند سید حکیم، متولد سال ۱۳۴۸ خورشيدی، درقره باغ ولایت غزنی متولد شده و در علوم سیاسی دکترا دارد و علوم سیاسی را در پوهنتون ها تدریس ميکند. عضو و مؤسس مرکز مطالعات استراتيژيک افغانستان، رئیس و استاد علوم سیاسی پوهنتون خاتم النبیین، عضو لویه جرگه قانون اساسی و منشی کمیته چهارم وعضو کمیته تفاهم لویه جرگه قانون اساسی بوده است. تألیفات وی در زمینۀ مسایل سیاسی، جامعه شناسی، روابط بین المللی و مسایل حقوقی ميباشد.
شمارۀ تماس:0708484444/ 0799345952پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*