قریه های جاغوری

قریه های جاغوری na

قریه :غوغه
قریه هیچه 
قریه بابه
قریه قوغذار
قریه تایلوم
قریه مهاجرین
قریه تاک
قریه خوال
قریه خارتیزک
قریه سرخ بیدک
قریه دهن قول
قریه پیدگه
قریه سرقول ونیقول جاله
قریه سیدو وسنگ سوراخ
قریه خرکوش
قریه سیازمین
قریه ابروشان
قریه سیاه زمین وسر چاکه
قریه چهل باغتو اوقی وچهل باغتو پشی
قریه جودری
قریه کته سنگ
قریه قادی
قریه قاشقولی
قریه داله
قریه سنگ شانده
قریه سرتاله
قریه تبقوس
قریه چوب
قریه داود
قریه زیرک
قریه حوتقول
قریه دهمرده
قریه پاطو
قریه حیدر
قریه جوی نو
قریه آب برده
قریه اپخو
قریه سیاه بوته
قریه سیرقول
قریه سرخ اب
قریه گردن سنگ
قریه سنگماشه
قریه طوغی
قریه قندالقاش
قریه بوسعید ( بوسید )
قریه لومان
قریه غجور
قریه سه پایه گردن
قریه سبز چوب
قریه خر بید
قریه سید احمد
قریه الیاطو
قریه شغله
قریه کمرک
قریه باریگ وشارزیده
قریه ششپر
قریه سید احمد
قریه الودال
قریه لومان وتمقول
قریه سنگ سوراخ
قریه قد لادو
قریه تبرغنگ
قریه قنبر
قریه اسپ خواجه
قریه ممدک
قریه بابل
قریه مهاجرین
قریه بدزار
قریه قره
قریه اخگه
قریه بیلو
قریه نواباد
قریه گردن داود
قریه دامن
قریه حیدرا
قریه دامن
قریه غیب علی
قریه اشکه
قریه چهارشنبه
قریه زیرک
قریه میانگه
قریه تبرغنگ
قریه چهل دختران
قریه المتو
قریه هوسه
قریه دوغ اباد
قریه هاشم بخت
قریه اسیابخورده
قریه سنگجوی
قریه شاخواجه
قریه قلندری
قریه بایگ
قریه حصار
قریه پایجلگه
قریه بوسعید
قریه سبزچوب
قریه گردن سه پایه
قریه قلندری
قریه سرصادق
قریه قرخچی
قریه کوشه
قریه لوخگ
قریه خودکشته
قریه جیرکنه گردو
قریه چال
قریه خواجموزو
قریه گردو
قریه ملا
قریه نوده
قریه کهته ده
قریه انگوری
قریه نوده


دیدگاه برای “قریه های جاغوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*