((پالوان نامه!؟))

 

((پالوان نامه!؟))

*********

(اندرحکایت[چوکله] پالوان دوستم به چیز پالوان ایشچی!؟)

****

برگ یکم:[[ یَل!] ]

****

آلا”دوستم”، ای” یَل”ی کار و زار
تو جنرال و رهبر، و ازبک تبار!؟

***

تویی پالوان در شمال و جنوب
تویی لالوان در طلوع و غروب

***

تویی یکه تازی شمال وطن !؟
تویی قصه پرداز هر انجمن !؟

***دوستم و ایشچی

مثال شجاعت ز تو رنگ یافت !؟
و مردان غیرت به تو رنگ باخت

***

نگهبان مردم، نگهبان خاک !؟
تویی جان بکف بهر این خاک پاک

***

و”طالب” بلرزند از نام تو!؟
“مخالف” بیمیرند، و سرسام تو

***

کجا دارند آن قوم درک تو را؟
امیدوارند از بغض، مرگ تو را

***

هزار آفرین باد بر نام تو !؟
که تا زنده است نام و هم جان تو

*************

برگ دوم: [[ قُلدُر!؟]]

****

الا”دوستم”، ای”قُلدُر” پُر شَرار
تویی پالوان مرد، در کار و زار !

***

“مخالف” چو ترسان از نام تو
بلرزند و لرزان، چو از”کام” تو !

***

“تکو” در فغان از تو و کار تو!؟
و صد خاک هم بر چنین کار تو

***

به پیری هوس کردن ای بی خرد
هوس، پیر را آبرو می برد !؟

***

و تنبیه این گونه، خود بی سری است
اگر”کام”باشد، که خود خر خری است!؟

***

از این کار برخواست صد فتنه ها
به دشمن بدادی تو صد دشنه ها؟!

***

و”اوغوون” حاکم، همی هی کنند!؟
تو را شان و شوکت ز کین پی کنند

***

اگر تلخ و تهمت، سزاواری تو!؟
اگر رنج و زحمت، گرفتاری تو !؟

**************

برگ سوم: [[ایشچی!؟]]

****

الا”ایشچی”، ای درد بر جان تو!؟
و آتش گرفت غیرت از نام تو!؟

***

چه سان غیرت اربکی ات بسوخت
چه سان عزت ازبکی ات بسوخت؟

***

چه سان مرد و مردانگی ات برفت
همی ننگ و دردانگی ات، برفت!؟

***

عجب ساز کردی تو این مخته را
غریب باز کردی تو این قصه را !

***

و دوستم فغان اش به کیوان برفت
خیال اش همان دم، به زندان برفت

***

چو ساقط نمایی تو با قصه ات
و ثابت نمایی تو با کینه ات !؟

***

جهان پر شد از نام و دشنام تو
هلا مرگ بر نامی بدنام تو !؟

***

به تاریخ شود قصه از ک… تو!؟
و صد خاک بر ک… پر خون تو!؟

***********

م، خرمی

27/9/95

 

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*