هفت وهشت ثور دو رویداد مهم تاریخی با پیامت ناگوار برای مردم افغانستان

2653013e-3cf3-43b6-98fc-9c46c20a557dهفت وهشت ثور دو رويداد مهم تاريخي با پيامت ناگوار براي مردم افغانستان
جهان به دو قطب قدرت نظامي تقسيم ميشود بلوك شرق با پيمان نظامي ورشو وبلوك غرب با پيمان نظامي ناتو، اين دوغول قدرت درتلاش گسترش قلمرو قدرت شان وتوسعه ايدلو‍‍ژي شرق وغرب درمنطقه بودند
با تجاوز شوروي وقت به افغانستان وترس امريكا ازتسلط همگاني اين كشور برجهان اقتصاد ورشد نظام كمونيستي، جنگهاي نيابتي امريكا وشوروي براي براندازي هم دركشورهاي منطقه شكل ميگيرد وافغانستان به ميدان وسيع اين رقابت ها قرارميگيرد
درين زمان افغانستان با تشكيل حكومت جمهوري سردارمحمد داود خان به يك مرحله نيمه دموكراتيك دست پيدا ميكند وبا استفاده ازين حالت گروه ها واحزاب سياسي نيز عرض اندام نموده كه حزب دموكراتيك خلق افغانستان به رهبري نورمحمد تركي وحزب پرچم به رهبري ببرك كارمل به حمايت كي جي ب ويا استخبارات رژيم كمونيستي شوروي وقت زمينه ساز تهاجم قدرت نظامي شوروي درافغانستان ميشودوبا يك كودتاي خونين به تاريخ هفت ثور1357 سلسه نظام شاهي را سرنگون ميكنند وحزب دموكراتيك خلق درجامعه سنتي افغانستان با سياست نظام كمونستي وارد يك مرحله دگر ازبازي هاي سياسي جهاني قرارميگرد نظام كمونستي كه براي مردم مسلمان افغانستان قابل پزيرش نيست وبا واكنش سخت باورهاي اسلاميست مواجه ميشود وجنگ هاي آيدلوژي نيز دركشوربراه ميافتد
امريكا با استفاده ازين فرصت ازكشورهاي اسلامي مانند ايران، كشورهاي عربي وپاكستان براي مبارزه با قشون سرخ شوروي درداخل افغانستان خواهان كمك هاي مالي،تبليغات گسترده ديني ونيروي بشري ميشود وازسوي هم شوروي باتحريم اقتصادي وبحران مالي وخسارات ناشي از جنگ افغانستان روبروشده وتن به شكست ميدهد واين شكست ظاهري باعث فروپاشي قدرت نظامي پيمان ورشو ميگردد وكشورهاي هم پيمان نظامي روسيه وقت نيز ازهم مي پاشد
بحث مهم اين نوشته اينست كه مردم و سياسيون افغانستان براي منافع سياسي ورقابت قدرت نظامي،تسليحاتي واقتصادي ميان كشورهاي منافع طلب،افغانستان را كه ازلحاظ استراتژيكي بسيار مهم است محل آزمايش غول هاي قدرت ميسازند و خود زمينه ساز بحران دركشور ميشوند، طبيعي است مردم كه ازخود اراده ،آرمان وهدف نداشته باشد مردم كه ازانحصار سنت وباورهاي قبيله ي بدور نباشد تمام ارزشهاي ملي وفرهنگي را قرباني منافع داگران ميكنند براي دگران همدگررا ميكشند وطن را صحنه ي نبرد بيگانگان ميسازند قرباني ميدهند واينست كه نزديك به يك دهه جنگ با شوروي در افغانستان مليون ها انسان كشته زخمي وآواره ميگردند
هشت ثورنيز ازديدگاه برخي ازكارشناسان عرصه سياست درافغانستان لكه ي ننگ درتاريخ افغانستان است چرا كه اراده جهاد دربرابرشوروي سابق مبتني برتحريك سياست هاي بيگانه بود وتنظيم هاي جهادي خود باخته كه ازپاكستان سرچشمه گرفته بود با حمايت امريكا شعله جنگ را درافغانستان تشديد ميبخشيد جنگ هاي كه اساس آن قدرت طلبي تبارگرايي وسلطه جويي بود حال كه شوروي ازافغانستان بيرون شده وقدرت بلوك شرق ازهم پاشيده جنگ هاي داخلي افغانستان اوج گرفته است امريكا براي حضور وتوسعه قدرت سياسي ونظامي زمينه ي آمدن شان درين كشور را طراحي ميكنند
پس ازيك دهه جنگ درون حزبي، وباپيامت ويراني وتباهي كه درآن هزاران انسان بيگناه كشته شدند ومليون هاي دگر به كشورهاي ايران وپاكستان آواره گرديدند وطن تبدل به يك خرابه شده زيربناها ازبين رفته ظهور گروه افراطي دگر بنام طالبان تحت نام شريعت اسلامي كه ازولايت قندهار منشا ميگيرد ودرپاكستان به حمايت عربستان سعودي امريكا وانگلس رشد ميكنند وارد افغانستان شده دست به قتل عام ميزنند وبه هرطرف كه رو ميكنند ياغي ميشوند وجنازه خلق ميكنند اين گروه براي تسخير افغانستان واعلام امارت اسلامي به سرعت تمام ولايات افغانستان يكي پس ازدگري را تصاحب ميگردند
طالبان باسياست ديني وانگيزه افراطي مذهبي به مدت ده سال با رويكرد نظام اسلامي حمكروايي نموده وبه دستور آي اس آي پاكستان ازهيچ نوع قتل وغارت وكشتاردريغ نميورزند
حادثه يازدهم سپتمبر سال 20011 ميلادي وحمله بر برج هاي تجارتي امريكا بهانه ي ميشود براي ورود امريكا وناتو به هدف مبارزه باتروريزم درافغانستان وحال چنين است كه امريكا پس ازسقوط شوروي سابق با بيش از40 هزار نيرو استعمار افغانستان را جشن ميگيرند وهدف دراز مدت خودرا درافغانستان دنبال ميكنند
امريكا طي 166 سال نبردهاي خونين نه انكه تروزيرم را ازبين نبرد بلكه آنرا جهاني ساخت وتروريزم تهديد جدي براي جهانيان گرديد واينست كه تكرار تاريخ جريان پيدا ميكند باز همان جنگ است ويراني وانسان كشي كه امريكا خود نيزمتحمل خسارات مالي وجاني ميگردد درين جنگ دراز مدت ش ميليون ها دالرمصرف هزاران سربازش كشته ونتيجه اش بربادي افغانستان ميشود وازآن زمان تاكنون مردم افغانستان است كه قرباني جنگ بيگانگان گرديده و براي دگران انسانيت،عزت،غيرت وشرف مردم ووطن خودرا ازدست داده اند

احمدی وفا  جاغوریپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*