««عید کوره!»»

««عید کوره!»»
******
آبی جانی قوربون تو دیستایی مه ره خینه کنوو
صبا«عیدروزه»استه، چیمایی مه ره سرمه کنوو
****
صبا«عید کوره» استه،«باچه مردک» عیدی می ره
کالایی نو مه بور کنوو؛ گانه مه بل سینه کنوو
****
بی لو که سلسله خو ره، ده سر کیده خیال کنوم
لبایی مه ره سرخی کیده، پودر بله کومه کنوو
****
نه گُله خوو بل سر کنوم، پیرون شال ده بر کنوم
اوسکت پور روپی بی رو، خیال مه قد گانه کنوو
****108138125225120761412502424214921121960902
آبی شیری«خوسته»م میه، هر دو نور«اوقری»م میه
بیه که آرده تر کدوم، «تیکی وی تو» پخته کنوو
****
«تیکی»ره تای بغل کیده، کالایی خوو ره بدل کیده
دل مه موگیه رایی شی بورو، بله سرشی میده کنوو
****
وختی که مه قد دوغ گرم، موی سیایی خوبوشوروم
مویایی قیل سیایی مه ره، شانه کیده، «پیچه» کنوو
****
آبی قندی«صابو» بیدی، خیره بی لو جان خو بوششیم
دیگه مه ره پورخاک نکوو، «میدیگی» ره خانه کنوو
****
آبی شیری صدقه ات شونوم، امشو آرده تو بیریخشوو
دیستایی ازمه پور آرد موشه، نان ها ره، تو پخته کنوو
****
آبی جانی فدات شووم، امشو گوو ره آلاف بیدی
گوسپو ره خود تو بش کنوو، برگوو ره تای مانه کنوو
****
آبی گُلیی نادیری تو، آتیش ره خود تو وار کنوو
قدید ره ام ده بار بی لو، دیگلی شیره، مایه کنوو
****
آبی قندی جارو کنوو، کالایی ازمه پورخاک موشه
کوزه آو ره تو پور کنوو، بلده روش نی خاشه کنوو
****
آبی شیری «خوسته» م میه، بیه دیست مه خینه کنوو
زینه ره آوپاشی کیده، جای شی ده «بلخینه» کنوو!
****
صبا بخیره عید مونوم، عطره بله خو «تیت» مونوم
بی لو که مه«عیدی» بیگروم، خیره تو بدبورله کنوو
***********
کشکی موشود رایی شی بوروم، از جای پایایی شی بوروم
لاته خوو چیم خوسری کیده، کوزه آو ره «بانه» کنووم !؟
****
کشکی موشود دی ده کنوم، ده دل خو قند میده کنوم
ده چالاکی الگم کیده، کووک وری«ایرغه» کنووم
****
کشکی موشود خیال کنوم، خوممی زیده سون شی بوروم
سلسله را ده سر کیده، گانه مه بل سینه کنووم !؟
****
کشکی موشود دیست شی بیگروم، ده ناز سون خانه بیروم
ده دختروو نشو بدیم، خم خم کیده «نَخره» کنووم !؟
*********
آبی جانی فدایی تو صبا «عید روزه» استه
فدایی خاک پای تو صبا«عید کوره» استه
*********
فرا رسیدن «عید سعید فطر» و یا «عید شریف کوره» بر همگان مبارکباد.
****
م، خرّمی
یکم شوال المکرم1438
5/4/96
26 جون2017


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*