عید بزرگ هدایت

عید بزرگ هدایت
****
امروز پنجشنبه مجلس جشن با شکوهی به مناسبت عید بزرگ غدیر، در مسجد جامعه امام صادق(ع) شهر کویته برگزار گردید، بنده به عنوان گپران این محفل خجسته، صحبت خودم را پیرامون عید عظیم غدیر، با این پرسش آغاز نمودم :
چرا باید از عید غدیر تجلیل نمود؟ خلاصه از پاسخ و صحبت در مورد لزوم تجلیل از عید بزرگ غدیر :
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک رویداد تاریخی صرف نیست!
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک عید ساده هم نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل اخلاص به حضرت امیرالمؤمنین نیز نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل مخالفت با اسلام خلافتی نیز نیست!
البته نمیتوان منکر شد که موارد بالا میتوانند به نوعی چاشنی مراسم های بزرگداشت غدیر باشند، اما :
– بزرگداشت غدیر، در واقع گرامی داشت، فضیلت است.
– پاسداشت کرامت انسان و انسانیت است!
– تجلیل از تداوم نبوت و رسالت است.
– تجلیل از غدیر، در واقع پاسداشت “نعمت بزرگ هدایت” ابدی بشریت است، زیرا غدیر ختم عصر نخست هدایت (دوره رسالت و نبوت)و آغاز روزگار پر فراز و نشیب عصر دوم هدایت یعنی “دوره امامت” است که تا پایان جهان ادامه خواهد یافت!
زیرا،
– نعمت هدایت برای مخلوقی به نام انسان، که روح خدا در کالبد فانی او جریان دارد، حتی پیش از خلقت انسان از سوی خالق مهربان مد نظر بوده است!
– بعد از خلقت، از حضرت آدم تا حضرت خاتم، انسان های خودساخته و مصلحان اجتماعی بزرگی با عنوان:”نبی و رسول” پرچمدار “نعمت بزرگ هدایت” انسانها بوده اند!
– عید بزرگ غدیر بدان جهت باید با شکوه بیش از پیش تجلیل شود، که آغازین روز از “عصر دوم هدایت” بوده است!
– از آنجای که آغاز و انجام موجودی به نام انسان از خدا و به خدا است، در این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب، “نعمت هدایت” تنها راه نجات انسان و تنها مشعل راهنمایی او به سوی هدف غایی و نهایی بوده که “عید بزرگ غدیر” مهمترین تجلی گاه در دور دوم هدایت بوده است! و…
****
در پایان عرض شد:
– اگر غدیر نادیده گرفته نمی شد، به یقین تاریخ اسلام و حتی انسانیت امروزه مسیری دیگری می پیمود و نه تنها شیعیان و مسلمانان که حتی تمام بشریت سرنوشتی به مراتب بهتر از اوضاع رقتبار کنونی داشتند! قطعا جامعه بشری از نعمت “هدایت” بهتر و کامل تر برخوردار می شدند! هدایتی که انسان سرگشته را به سوی هدف غایی و نهایی (رسیدن به خالق باشد) بهتر رهنمون می گردید!
*****
م، خرمی
8 سنبله 97
18 ذوالحجه 1439
روز عید اعظم غدیر
****”عید بزرگ هدایت!”
****
امروز پنجشنبه مجلس جشن با شکوهی به مناسبت عید بزرگ غدیر، در مسجد جامعه امام صادق(ع) شهر کویته برگزار گردید، بنده به عنوان گپران این محفل خجسته، صحبت خودم را پیرامون عید عظیم غدیر، با این پرسش آغاز نمودم :
چرا باید از عید غدیر تجلیل نمود؟ خلاصه از پاسخ و صحبت در مورد لزوم تجلیل از عید بزرگ غدیر :
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک رویداد تاریخی صرف نیست!
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک عید ساده هم نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل اخلاص به حضرت امیرالمؤمنین نیز نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل مخالفت با اسلام خلافتی نیز نیست!
البته نمیتوان منکر شد که موارد بالا میتوانند به نوعی چاشنی مراسم های بزرگداشت غدیر باشند، اما :
– بزرگداشت غدیر، در واقع گرامی داشت، فضیلت است.
– پاسداشت کرامت انسان و انسانیت است!
– تجلیل از تداوم نبوت و رسالت است.
– تجلیل از غدیر، در واقع پاسداشت “نعمت بزرگ هدایت” ابدی بشریت است، زیرا غدیر ختم عصر نخست هدایت (دوره رسالت و نبوت)و آغاز روزگار پر فراز و نشیب عصر دوم هدایت یعنی “دوره امامت” است که تا پایان جهان ادامه خواهد یافت!
زیرا،
– نعمت هدایت برای مخلوقی به نام انسان، که روح خدا در کالبد فانی او جریان دارد، حتی پیش از خلقت انسان از سوی خالق مهربان مد نظر بوده است!
– بعد از خلقت، از حضرت آدم تا حضرت خاتم، انسان های خودساخته و مصلحان اجتماعی بزرگی با عنوان:”نبی و رسول” پرچمدار “نعمت بزرگ هدایت” انسانها بوده اند!
– عید بزرگ غدیر بدان جهت باید با شکوه بیش از پیش تجلیل شود، که آغازین روز از “عصر دوم هدایت” بوده است!
– از آنجای که آغاز و انجام موجودی به نام انسان از خدا و به خدا است، در این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب، “نعمت هدایت” تنها راه نجات انسان و تنها مشعل راهنمایی او به سوی هدف غایی و نهایی بوده که “عید بزرگ غدیر” مهمترین تجلی گاه در دور دوم هدایت بوده است! و…
****
در پایان عرض شد:
– اگر غدیر نادیده گرفته نمی شد، به یقین تاریخ اسلام و حتی انسانیت امروزه مسیری دیگری می پیمود و نه تنها شیعیان و مسلمانان که حتی تمام بشریت سرنوشتی به مراتب بهتر از اوضاع رقتبار کنونی داشتند! قطعا جامعه بشری از نعمت “هدایت” بهتر و کامل تر برخوردار می شدند! هدایتی که انسان سرگشته را به سوی هدف غایی و نهایی (رسیدن به خالق باشد) بهتر رهنمون می گردید!
*****
م، خرمی
8 سنبله 97
18 ذوالحجه 1439
روز عید اعظم غدیر
امروز پنجشنبه مجلس جشن با شکوهی به مناسبت عید بزرگ غدیر، در مسجد جامعه امام صادق(ع) شهر کویته برگزار گردید، بنده به عنوان گپران این محفل خجسته، صحبت خودم را پیرامون عید عظیم غدیر، با این پرسش آغاز نمودم :
چرا باید از عید غدیر تجلیل نمود؟ خلاصه از پاسخ و صحبت در مورد لزوم تجلیل از عید بزرگ غدیر :
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک رویداد تاریخی صرف نیست!
– تجلیل از غدیر، تجلیل از یک عید ساده هم نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل اخلاص به حضرت امیرالمؤمنین نیز نیست!
– تجلیل از غدیر، به دلیل مخالفت با اسلام خلافتی نیز نیست!
البته نمیتوان منکر شد که موارد بالا میتوانند به نوعی چاشنی مراسم های بزرگداشت غدیر باشند، اما :
– بزرگداشت غدیر، در واقع گرامی داشت، فضیلت است.
– پاسداشت کرامت انسان و انسانیت است!
– تجلیل از تداوم نبوت و رسالت است.
– تجلیل از غدیر، در واقع پاسداشت “نعمت بزرگ هدایت” ابدی بشریت است، زیرا غدیر ختم عصر نخست هدایت (دوره رسالت و نبوت)و آغاز روزگار پر فراز و نشیب عصر دوم هدایت یعنی “دوره امامت” است که تا پایان جهان ادامه خواهد یافت!
زیرا،
– نعمت هدایت برای مخلوقی به نام انسان، که روح خدا در کالبد فانی او جریان دارد، حتی پیش از خلقت انسان از سوی خالق مهربان مد نظر بوده است!
– بعد از خلقت، از حضرت آدم تا حضرت خاتم، انسان های خودساخته و مصلحان اجتماعی بزرگی با عنوان:”نبی و رسول” پرچمدار “نعمت بزرگ هدایت” انسانها بوده اند!
– عید بزرگ غدیر بدان جهت باید با شکوه بیش از پیش تجلیل شود، که آغازین روز از “عصر دوم هدایت” بوده است!
– از آنجای که آغاز و انجام موجودی به نام انسان از خدا و به خدا است، در این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب، “نعمت هدایت” تنها راه نجات انسان و تنها مشعل راهنمایی او به سوی هدف غایی و نهایی بوده که “عید بزرگ غدیر” مهمترین تجلی گاه در دور دوم هدایت بوده است! و…
****
در پایان عرض شد:
– اگر غدیر نادیده گرفته نمی شد، به یقین تاریخ اسلام و حتی انسانیت امروزه مسیری دیگری می پیمود و نه تنها شیعیان و مسلمانان که حتی تمام بشریت سرنوشتی به مراتب بهتر از اوضاع رقتبار کنونی داشتند! قطعا جامعه بشری از نعمت “هدایت” بهتر و کامل تر برخوردار می شدند! هدایتی که انسان سرگشته را به سوی هدف غایی و نهایی (رسیدن به خالق باشد) بهتر رهنمون می گردید!
*****
م، خرمی
8 سنبله 97
18 ذوالحجه 1439
روز عید اعظم غدیرپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*