نقطه سرخط ۹۲

نقطه سرخط ۹۲
گزارش موردی از تلاشی یک خانه مردمی در منطقه غرب جاغوری توسط نیروهای مجاهد تالبان.
۱. پسر خانواده، یکی از افراد خیزش مردمی بوده است که با امکانات شخصی چند میل اسلحه برای محافظت از خود و خانواده اش خریداری کرده است. پدر و پسر هر دو شغلی اصلی اش کشاورزی است و با عرق جبین زندگی آبرومندانه و خانه زیبای گِلی برای خود ساخته است.
۲. گفته میشود چغولی از منطقه که با این خانواده خصومت شخصی داشته عکس های مسلح، شماره های اسلحه و تعداد شان را به استخبارات و قمندانی امنیه جاغوری گزارش کرده است.
۳. نیروهای جان برکف تالبان به تعداد هفت نفر خانه فرد متهم را محاصره میکنند، پدر خانواده مشغول کشیدن انبار بر سر زمین خود بوده و وقتی از سرزمین به سمت خانه بر میگردد، نیروهای مسلح، او را محاصره کرده و وی را دستگیر میکنند و حتا اجازه نمیدهند “تای پشتی” خود را عوض کند.
۴. از فاصله پنجاه متر، پیکاه نصب شده و متهم و خانواده اش را نشانه میگیرد تا کسی دست از پا خطا نکند.
۵. اعضا خانواده که چند زن و کودک بوده چون بید به خود میلرزیده است و به هیچ یک اجازه داده نشده حتا برای دست شویی بیرون بیاید.
۶. نیروهای مجاهد با کفش و پوتین وارد خانه میشوند، همه اثاث خانه را به هم میزنند، قفل بکسها را می شکنند و لباس ها و بستر خواب ها و حتا لباس های خیس شده میان تشت در حمام را تیت و باد میکنند و چند میل اسلحه از جمله دو تا تفنگ چره ی همراه با هفت صندوق مرمی با خود میبرند.
۷. نیروهای مجاهد در یکی از اتاق ها تلویزیون و دمبوره را میبینند و آن دو را می شکنند.
۸. پدر خانواده را با خود به سمت جای نا معلوم میبرند و مادر و کودکان تا صبح نخوابیده و گریه و ناله میکنند در حالیکه متحیرند چه کار کنند.
۹. دو سه روز طول می کشند تا اعضا خانواده، خانه بهم ریخته اش را مرتب کنند، در این مدت پدر خانواده با وساطت موی سفیدان و آشنایان قوم حاکم آزاد میشوند، اعضا خانواده همه خوشحال از آزادی پدر، که باز هم چند نیروی مجاهد پیش خانه میآیند و این بار خواستار “موتور پریش” میگردد که این موتور شخصی است، اما مجاهدین طبق گزارش که دارند فکر میکنند دولتی است.
۱۰. پسر خانواده وقتی وضعیت را اینگونه مشاهده میکند که در منطقه هر آنکه هست گیرد، لذا برای همیشه کشور را ترک کرده و راه مهاجرت در پیش میگیرد.
۱۱. جلب و جذب خانواده همچنان ادامه دارد و بارها به این خانه نامه فرستاده شده تا مشکل خود را حل کند.
۱۲. مردم احساس راحتی با حکومت تالبان ندارد و ترس و وحشت از تالبان بسیار زیاد است، قلم اینجا رسید سر بشکست. محمد رسو ل الله والذین معه اشداء علی الکفار ….
سیزده قوس هزار و چار صدپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*