نقطه سرخط 100

نقطه سرخط 100 در روز یازدهم جدی، جاغوری سفید پوش شد. مردم بسیار نگران است که اگر امسال هم بارندگی نکند ممکن سال آینده آب خوردن هم پیدا نشود. شب گذشته در همه نقاط جاغوری برف بارید و جاغوری را سفید پوش...