نقطه سرخط با نامه اعمال 105

نقطه سرخط با نامه اعمال 105 در دوران تالبان، رسانه ها، نشر، کتاب، تحقیق و تحصیل افت شدید یافته است. البته دولت پیشین نیز در این عرصه کار زیادی انجام نداده بود. مردم بصورت خود جوش به سوی تحصیل و کتاب ...

نقطه سرخط 104

نقطه سرخط 104 زنان افغانستان از آغاز حکومت تالبان تا کنون بارها تظاهرات خیابانی، داشته است و مهمترین مطالبه آنها اجرای عدالت، حق تحصیل زنان و آزادی است. تظاهرات زنان بارها در کابل از سوی نیروهای امنی...