راه دشوار هزاره‌پژوهی:

راه دشوار هزاره‌پژوهی: نظریه‌‌های مغول‌تباری، ترک‌تباری و‌تبار مختلط، نظریه‌های درماندگی است، که هم‌سو با نظریه‌های مهندسی‌شده‌ی حذف هزاره‌ها، آنان را از متن به حاشیه می‌راند.نوشته‌ی زیر از دوست گران...