نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل...

نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل قوم گرایی و منطقه گرایی مذموم و یا ممدوح در تار و پود مردم افغانستان تنیده شده است. می توان گفت: یکی از مسائل مهم کشور را قوم گرایی تشکیل می د...