نقطه سرمرز 110

نقطه سرمرز 110 سرک حلقوی که کابل را به هرات وصل می کند از چندین شهر مهم پشتون نشین می گذرد. میدان وردک، میدان شهر، غزنی، زابل، قندهار، هلمند و سرانجام به هرات می رسد. طرح اصلی و منطقی که “قضیه ...

نقطه مسیر راه 109

نقطه مسیر راه 109 اکنون راه های زمینی از امنیت کامل برخوردار است، لذا اکثر شهروندان ترجیح می دهند، راه زمینی را برای مسافرات انتخاب کنند. قیمت بلیت اتوبوس های 580 از کابل تا هرات مبلغ هزار و ششصد افغ...

نقطه سرخط 108

نقطه سرخط 108الف) موسسه فرهنگی خدماتی فانوس افتخار دارد که بخش تحقیق و ترجمه این موسسه تا کنون توانسته است پس از سه سال فعالیت از سال 1397 تا کنون کتاب های ذیل را تدوین و چاپ نماید. کتاب سیمای جاغوری...

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107 یکی از مراکز مهم نشر و تحقیق در طول تاریخ افغانستان، بنیاد اندیشه است. بنیاد اندیشه در مدت زمان اندک فعالیت چشمگیر داشته و در نوع خود در کشور کم نظیر و یا حتی بی نظیر بوده ...