سرک جاغوری قرباغ بطول سی کلو متر در۵ سال کارش تمام نشده تعطیل شد...

دوستان سلام  سرک جاغوری قرباغ بطول سی کلو متر در۵ سال کارش تمام نشده تعطیل شد یک هفته قبل به مدت 3 روز در ولسوالی جاغوری بودم یکی از دست آورد حکومت برای مردم جاغوری سرک جاغوری الی قره باغ بود بطول 30...

به سوی صلح(5)

به سوی صلح(5) دولت افغانستان در مورد صلح دچار پراکندگی و ناهماهنگی است. تازه اشرف غنی نقشه راه صلحی را ارایه داد که به نقاط اصلی تماس نداشت. نقشۀ او بیشتر یک تحلیل شبه اکادمیک بود تا یک استراتژی عملی...

به سوی صلح(۴)

به سوی صلح(۴) ویژگی دیگری روند صلح کنونی، بی موضع بودن حریان‌های سیاسی است. پس از اعلان طرح صلح امریکا و نامه وزیر خارجه آن کشور به رئیس‌جمهور غنی، واکنش‌های مختلف مطرح شد و طرح‌های مختلفی به میان آم...

قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان

به نام خدا تصویر پیشنویس قانون اساسی نظام فدرالی افغانستان این کتاب در اول بهار سال 1370 خورشیدی( 30 سال پیش ) در شهر قم تهیه وتنظیم گردید. تهیه این طرح در 280 ماده با مقدمات وتوضیحات جنبی به صورت کت...

بخش دوم – ساختار نظام فدرالی

مکتب سیاسی فدرالیسم راه حل بحران افغانستان محقق نسب بخش دوم – ساختار نظام فدرالی: ساختار نظام فدرالی، با توجه به شرایط زمانی ومکانی ونیازمندی های جوامع مختلف گونه گون خواهد بود. هر جامعه ای بنا به سن...

مکتب سیاسی فدرالیسم، دوای درد افغانستان بخش اول : تیوری نظام فدرالی...

مکتب سیاسی فدرالیسم، دوای درد افغانستان  بخش اول : تیوری نظام فدرالی علی محقق نسب مکتب سیاسی فدرالیسم : تیوری فدرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی همانند مکاتب سیاسی ناسیونالیسم ودموکراسی از قرن های هجده ...

طرح پیشنهادی سلطان علی کشتند در باره نظام فدرالی درافغانستان...

طرح پیشنهادی سلطان علی کشتند در باره نظام فدرالی درافغانستان طرح فدرالی سلطان علی کشتمند یکی از بهترین طرح ها برای عبور از نظام متمرکز به غیر متمرکز است ! از آنجایی که آقای کشتمند یک از نخبگان بلند پ...

طرح پیشنهادی محمد عوض نبی زاده درباره نظام فدرالی در افغانستان...

طرح پیشنهادی محمد عوض نبی زاده درباره نظام فدرالی در افغانستان محمد عوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی، ترکیب قومی و موقعیت جغرافیائی افغانستان را می توان به ایالتهای گوناگون مطابق به حضور فی...

به سوی صلح(۲)

به سوی صلح(۲) یکی از ویژگی‌های روند صلح کنونی این است که این روند برغم تاکید مکرر بر اینکه صلح باید در مالکیت افغان‌ها باشد، یک ابتکار خارجی است. طرح آن از امریکاست و مدیریت آن را نیز امریکا و شرکای ...