معرفی اجمالی منطقه انگوری – قسمت دوم...

اى مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را تيره‏ ها و قبيله‏ ها قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد؛ (اينها ملاک امتياز نيست،) گرامى‏ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!...

معرفی اجمالی منطقه انگوری قسمت اول

غم هميشگي من «وطن وطن» شده است – به گردنم غم آوارگي رسن شده است وطن به پهنة شعر من آرمانشهر است – تمام فلسفة شعر من وطن شده است(تابش) دوستان و عزيزانٰ من آمدم اما خيلي دير(آمدي جانم به قر...