مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ...

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آریان تاریخی و آریاهای ساختگی – بخش سوم – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۵ – آريان تاریخی و آریاهای ساختگی  بخش سوم  : فهرست مقاله :  آرياها و يوناني...

مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان نامه برازنده يك قطعه شعر زيبا است که در آن واژه ها و عبارات دري قرن چهارم هجري مي درخشد. اين تکه شعر...