حصار جاغوری – قسمت دوم

معرفی مختصر جواد طاهری: جواد طاهری در یک خانواده مسلمان و متوسط افغانی در قریه معروف به آغیل حصار از روستا های ولسوالی جاغوری زاده شد مکتب ابتداییه و متوسطه را در مکتب خدایداد جاغوری به پایان رساند و...

معرفی مختصر قریه حصار جاغوری

معرفی مختصر جواد طاهری : جواد طاهری در یک خانواده مسلمان و متوسط افغانی در قریه معروف به آغیل حصار از روستا های ولسوالی جاغوری زاده شد مکتب ابتداییه و متوسطه را در مکتب خدایداد جاغوری به پایان رساند ...