معرفی حیدر

سلام دوستان عزیز و همکاران محترم  در سایت دوست داشتنی جاغوری یک . سعادتی نصیبم شد که بدینوسیله برای دوستان دور و نزدیک از یک منطقه مشخصی از جاغوری ، بنویسم و سپاس از اینکه این معرفی را با  باحوصله من...