از چند مکتب در دایکندی یک فرمانده نظامی امریکایی حتی بازدید کرد...

شبکه سراسری مردم هزاره از بازدید یکی از نظامیان امریکایی از چند مکتب در دایکندی خبر می دهد و این حادثه را به فال نیک می گیرد تا شاید این فرمانده نظامی از وجود صدها هزار انسان در پشت کوههای دایکندی به...