مکتب‌خانگی یک دادِ خدا بود!

صداي گَرگَر چرخ (‌خياطي) از پله‌هاي شيب‌دار و نفس‌گير شنيده مي‌شود، باور ‌كنيد يا نكنيد، اين صداي چرخ‌خياطي، شيك‌ترين، ماهرترين و خوش‌برخورد‌ترين خياط بازار سنگماشه است؛ كه در و ديوار اطاق گِلي و كاه...