هزاره‌های کرمان و شیراز(12)

هزاره‌های کرمان و شیراز(12) (هزارۀ اوغان، جرمان، نوروزی، شادی، توقاچی) …………. هزارۀ نوروزی، توقاچی، هزارۀ اوغان، هزارۀ جرمانی یا جرمک و هزارۀ شادی از هزاره‌هایی‌اند که در سیستا...

روستا‌های هزاره‌های خاوری (11)

روستا‌های هزاره‌های خاوری (11) نام بسیاری از روستا‌های هزاره‌های خاوری‌ شباهتی با نام روستاها و مناطق هزاره‌نشین هزارستان دارد. این یگانگی نشان می‌دهد که خاوری‌ها و هزاره‌های هزارستان یکی‌اند. بر این...

هزاره‌های ایران (7)

هزاره‌های ایران (7)چ (استان مازندران «قائم‌شهر، ساری، آمل، جویبار، بابل» و تهران) ……… هزاره‌های ایران یا خاوری در شمال ایران در استان مازندران در شهرهای ساری، قائم‌شهر، آمل، جویبار،...

هزاره‌های ایران (6)

هزاره‌های ایران (6) از هزاره تا خاوری …….. سید مهدی فرخ، سفیر کبیر ایران در دربار حبیب‌الله و امان‌الله خان حدود نود سال قبل، در کتاب خود «تاریخ سیاسی افغانستان» در تمامی نوشته‌هایش دربار...

هزاره‌های ایران (4)

هزاره‌های ایران (4) هزاره‌های خاوری ……….. هزاره‌های بومی در خراسان ایران را «ایل هزاره» و هزاره‌هایی که پس از نبرد با امیر عبدالرحمان و پس از آن به خراسان رفتند، هزاره و خاوری می‌گو...

هزاره‌های ایران (3)

هزاره‌های ایران (3) هزاره‌های خراسان شمالی ………. متن فرمان ناصرالدین شاه قاجار دربارة هزاره‌ها: مهر ناصرالدین شاه قاجار مقرب‌الخاقان میرزا محمد قوام‌الدوله، وزیر مملکت خراسان، به مزی...

هزاره‌های ایران (2)

هزاره‌های ایران (2) ایل هزاره …….. هزاره‌های تربت‌جام از با نفوذترین و ثروت‌مندترین ساکنان منطقه‌اند. یکی از آبادی‌های قابل توجه منطقۀ جام، احمدآباد صولت در پانزده کیلومتری شهر تربت‌جام د...