هزاره‌های ایران (1)

هزاره‌های ایران (1) (یوسف خان، صولت‌السلطنه هزاره) ………… نویسندگان شوروی سابق علاوه بر نواحی هزارستان، نقاط مسکونی جداگانۀ نواحی شمالی افغانستان و نواحی مرزی بین افغانستان و ای...