««مردی از جنس امید!!»»

««مردی از جنس امید!!»» *********** ««مردی از جنس امید!!»» *********** برگ یکم:«شکست!؟» روزگاری داشتیم، روزهای تلخی، روزگاری تنگی! روزگاری تیره، روزهای پردود، تاریخ تاریک و سرد، سیه و تار و کبود! عصر ...

مقاله ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله  ۱۷ : نام پادشاهان تاریخی زابلستان از منابع تاریخی دوره اسلامی و از جای جای شاهنامه دانسته میشود که پس از کورنگشاه، در عهد کیان خاندان سام بر زابلستان فرمانروایی میک...

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخ...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مركز افسانه و تاريخ و زادگاه زبان پارسی بخش سوم :   تاریخ سازان و پدران علم و ادب و عرفان حوزة بلخ و زابلستان سروش، نخستین پیامبر باستانی حوزة بلخ و زا...

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخ...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مركز افسانه و تاريخ و زادگاه زبان پارسی بخش دوم :  نام پادشاهان تاریخی زابلستان از منابع تاریخی دوره اسلامی و از جای جای شاهنامه دانسته میشود که پس از ...

مقاله ۱۶ : زابلستان مرکز افسانه و تاریخ و زادگاه زبان پارسی – بخ...

   نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۶ : زابلستان مركز افسانه و تاريخ و زادگاه زبان پارسی بخش نخست: زابلستان نام دار و مقتدر تاریخی، هیچگاه به گمنامی و ناتوانی کنونی آن  که در سدة اخیر گرفتار آن شده،...