مقاله ۱۳: انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – بخ...

     نگاهی نو به تاریخ هزاره ها بخش دوم مقاله ۱۳: انحراف تاريخ آريانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ 10- همگام با تغيير نام خراسان و تعليق تاريخ آن ، صفويان كه در غرب خراسان (كشور پارس و عراقِ عجمِ قر...

مقاله ۱۳ : انحراف تاریخ آریانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ – ب...

  نگاهی نو به تاریخ هزاره ها بخش اول مقاله ۱۳: انحراف تاريخ آريانا و ضعف هزاره ها در جریان تاریخ به زودی شرح خواهم داد که آریان تاریخی جدا از آریاها به مفهوم امروز است. آریا به مفهوم امروز واقعیت و ر...

مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی – نگاهی نو به تاری...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۱ : برازنده در منابع کهن و دوره اسلامی پیش از پرداختن به توضیح طوایف تاریخی هزاره، لازم می بینم که راجع به برازنده توضیح داده شود. «بَرازنده»، «بَراز»، «برازان» لقب...

مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۱۰ : چهارده طایفة تاریخی هزاره در نامة برازنده فرمانروای غرجستان نامه برازنده يك قطعه شعر زيبا است که در آن واژه ها و عبارات دري قرن چهارم هجري مي درخشد. اين تکه شعر...

مقاله 9 : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان – نگاهی نو به تاریخ...

 نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله ۹ : هزاره ها یا بومیان کشور افغانستان از قرن نوزده به بعد در مورد تاریخ و تبار هزاره ها نظرات گوناگون و ضد و نقیض ارایه شده است. مثلا: مردم هزاره از ساکنان اصلی و بو...

مقاله 8 : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم – نگاهی نو به تاریخ هزا...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 8 : نکات جدید و موارد سکوت بخش دوم    نگارنده بدون هیچ اغراقی یاد آوری میکند که: كشور آريانا (به مركزيت بلخ و بامیان) درآسیای ميانه و شبه قاره هند، پيشكسوت وبنيا...

مقاله 8 : نکات جدید و موارد سکوت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها -ب...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 8 : نکات جدید و موارد سکوت بخش اول پیش از هر چیز از خوانندگان گرامی میخواهم که شتاب زده قضاوت نکنند و پیش از ختم داستان مرا متهم به افسانه گویی و خیالبافی و یا بیگانه...