مقاله 7 : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند – نگاهی نو به تاریخ هزار...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 7 : خاورشناسان قابل اعتماد نیستند جوّ حاكم و هياهوي قلم بدستانِ غالب و نام و عنوان نويسندگان غربی و یا شرقی، ما را نفريبند. كتب، زائيده انديشه و خواسته هاي آدم هایند،...

مقاله 6 : گسست تاریخی و بحران هویت – نگاهی نو به تاریخ هزاره ...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 6 : گسست تاریخی و بحران هویت متأسفانه نسل كنوني جامعة ما مبتلا به بحران هویت و دچار گسست فرهنگي وتاريخي بي سابقه اي شده اند. شکست یک قرن اخیر و ستم و فقر و انزوا مانن...

مقاله 5 : تاریخ جدید افغانستان و ایران – نگاهی نو به تاریخ هزاره...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 5 : تاريخ جديد افغانستان و ایران تاريخ نويسي بر اساس سیاست و رویکرد جدید تاریخی در قرن بیست، یعنی در عهد ظاهر شاه و رضاشاه در کابل و تهران آغاز گرديد. انجمن تاریخ افغ...

مقاله 2 : روش کار و مشخصات تحقیق – نگاهی نو به تاریخ هزاره ها...

نگاهی نو به تاریخ هزاره ها مقاله 2: روش کار و مشخصات تحقیق پیش از هرچیز اذعان دارم که کارم کامل و فهمم آسمانی نیست و نقد عالمانة محققان را ، با كمال ميل و خضوع مي پذيرم. امیدوارم اين تحقیق ناقص من، ا...