شماره بیست و هفتم – ماهنامه پاتو بخش غنچه ها – قوس 1390...

صفحه ۱ بنام پروردگار غنچه ها:ماهنامه ی تعلیمی ، هنری واجتماعی ویژه : کودکان و نوجوانان صاحب امتیاز:  مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول:   زاكر حسين عليزاده سردبــــــیر:  عادله هیات تحریر: پروین ، شمسیه، ...

شماره بیست و پنجم ماهنامه پاتو جاغوری

صفحه ۱ بنام پروردگار پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر: لطيفه شيدا هیات تحریر: محمد ضیا غریب ، سيد قدرت الله موس...

شماره بیست و پنجم ماهنامه پاتو جاغوری

صفحه ۱۵اسد الله بهار اترش11/4/2010 سري كوتل رسنه گل فشان است امسال شير بچه ها كابل روان است چراغاني بساز دهمرده ام را قبول گردان خدايا توبه ام را امين وهادي و شوكت جوان شد براي درس دانشگاه روان شد قب...