ماهنامه پاتو شماره چهارم (4)

بسمه تعالی ماهنامه پاتو تولد وبقاي زندگي اش را مديون خردمندان خييري مي داند كه ما را در راستاي بهبودي آن كمك هاي فكري واقتصادي شايان نموده اند.كه ما ضمن اظهارسپاس وقدرداني ازتمام همكاران خود، ازعده آ...

ماهنام پاتو شماره سوم (3)

بنام پروردگار پاتو :ماهنامه ی علمی ،فرهنگی واجتماعی  صاحب امتیاز:    مجمع فرهنگی نور  مدیرمســــول: فرهاد اخـــــــلاصی سردبــــــــــیر:عصمت الله عرفانی  هیات تحریر: محمد ضیا غریب، عبدالله  پیام ،زی...