محمدنعیم نظری یا بهترین آشپز در افغانستان!...

آقای نظری میگوید من یگانه کسی هستم که در افغانستان در آشپزی رقیب ندارم. دوستان سلام! امید که همه تان به سلامت باشید! خرسند هستم که این بار کسی را در این مطلب برای تان به معرفی میگیرم که ممکن تا هنوز ...