توافق سیاسی و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افعانستان...

طولانی ترین انتخابات در دنیا با توافق سیاسی بر وتشکیل وحدت ملی   وا علام نتایج  انتخابات به پایان رسید . صبح امروز ابتدا دو کاندید پیشتاز برچگونگی تشکیل حکومت وحدت ملی بتوافق رسید ،  سپس عصر همین روز...