سرمایه‌گذاری90 لک افغانی روی معارف هیچه...

سرمایه‌گذاری90 لک افغانی روی معارف هیچه  در اولین سال‎های که اولین دوره‎های دانش‌آموزان مکاتب هیچه صنف دوازدهم را ختم می‌نمودند، دوستان و کارگران همیشه مهربان منطقه ما در ایران آستین بر زدند، پول ریخ...