روز پدر بر همه ی پدران مبارک

پدرها سکوت می کنند نمی توانند وقتی ناراحت هستند گریه کنند و بهانه بگیرند آنها نمی توانند به تو بگویند من رو بغل کن تا آروم بشوم نمی توانند بگویند دلشان می خواهد در آغوش تو گریه کنند ممکن است خیلی تو ...