شورای جهانی هزاره؛ کاستی‌ها و فرصت‌های پیش رو...

شورای جهانی هزاره؛ کاستی‌ها و فرصت‌های پیش رو من از آغاز در جریان فعالیت شورای جهانی هزاره نبودم. از مدت یک و نیم‌سال به این طرف که کمابیش در جریان قرار گرفتم دریافتم این است که شورا به رغم کاستی‌ها ...