فرهنگ كمك با همنوعان

به نام خداوند بزرگ بينندگان گرامي ازآنجاييكه خداوند متعال بنده گانش را به نيكي و همدردي به يكديگر امرنموده و فرموده كه در مقابل يكديگر توجه داشته باشيد و دست همديگر حصوصا فقرا را ياري نماييد! و از لح...