مختصر معرفی قریه قادی

قادي: اينكه چرا اين قريه به نام قادي مسمي شده تا هنوز براي اكثريت نامعلوم و گنگ مانده است. حدود اربعه و موقعیت قادي : قادي در حدود 9 يا 10 کیلومتری طرف جنوبغربی سنگماشه قرار دارد . مساحت شان مانند سا...