متن توافقنامه حکومت دست نشانده ۵۰ ٫ِ ۵۰ جان کری !...

متن توافقنامه حکومت دست نشانده ۵۰ ٫ِ ۵۰ جان کری ! آیا بعد از سوگند خوردن، این معامله گران ، ده ، فیصد از وعده های خودرا عملی کردند ؟؟ بسم الله الرحمن الرحیم موافقت‌نامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ...