وزیر صاحب! ما را از شر مدیر های نا لایق نجات بده...

این صدای خفه و در گلو گیر مانده ای مردمی است که هر شرایط و حوادثی را به عنوان قضا پذیرفته و فکر می کنند که آقای نایبی از روز ازل به عنوان مدیر معارف در جاغوری نوشته شده و تغییر پذیر هم نیست به همین خ...