گذاشتن سنگ تهداب مکتب متوسطه نسوان چهل باغتو (اوقی)...

گذاشتن سنگ تهداب مکتب متوسطه نسوان چهل باغتو (اوقی) امروز شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۸ سنگ تهداب مکتب متوسطه نسوان چهل باغتو  اوقی درحضور ولسوال صاحب جاغوری، آمریت اجراییه، آمریت معارف، مسئولین دفتر میثاق شهروندی ...