• خانه سه لک دالری در جاغوری

    خانه سه لک دالری در جاغوری در نوشته قبلی اشاره کردم که جامعه ای رشد متوازن نداشته باشد نتیجه مطلوب نخواهند داشت. درست است که شاید چنین خانه ای دیگری در جاغوری وجود نداشته باشد . ولی ازان طرف باید بپذریم که رشد ...

  • در دوران کرونا بیش از ۵۰ نفر از علما را از جاغوری از دست دادیم

    در دوران کرونا بیش از ۵۰ نفر از علما را از جاغوری از دست دادیم . امروز جمعه در یک اقدام نیک جلسه یاد بود برای علمای که در دوران دو ساله کرونا جان شان را ازدست دادند مجلس یاد بود از طرف مجمع برگذار گردید . اقای ...

  • سیلاب در جاغوری

    سیلاب در جاغوری امسال در این خراب شده بنام اوغانستان اتفاق های عجیب غریب را شاهد هستیم. از فرار دولت غنی گرفته تا امدن تالب ها . مخصوصا از وقتی که تالبان امده نعوذ بالله خدا این خراب شده فراموش کرده است از برف ...