• «دای ها یا دی های هزارستان»

    «دای ها یا دی های هزارستان» ****** «تصحیح و تذکر» در متن اصلی این «کپی» از گردآورنده ناشناس، گرچه خالی از اشتباه و اشکال نیست، اما پیداست که نویسنده تلاش بسیار نموده تا نام ها و عنوان های درست «دای ها یا دی های...

  • بیگانه بینِ خانه و افغان به اصفهان*

    بیگانه بینِ خانه و افغان به اصفهان* پای یک نوشته ای، یکی از ایرانی ها نوشته بود:” چاه متر چند؟” در نتیجه جمعی از هزاره ها دشنام را شروع کرده بودند، این در حالی ست که هزاره ها، هیچ گاهی در ایران چاه ...