متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 2001

« مجموعه قوانين وتوافقات افغانستان از سال 2001 تا 2005 »

موافقتنامه بُن

متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 200128168806_1170926849676833_5970899975707518221_n

قسمت اول

موافقتنامه ء بن در مورد تأسیس حکومت وسیع البنیاد در افغانستان
حکومت موقت باید به تاریخ 22 دسمبر بوجود آید .
متن مکمل توافقنامه بن که بعد از 23 سال جنگ به مقصد تأسیس یک حکومت باثبات و نماینده در افغانستان توسط نمایندگان افغان در بن ، جرمنی به تاریخ 5 دسمبر امضاء گردید.

موافقتنامه در باره تشکیلات موقتی در افغانستان تا زمان تأسیس مجدد نهادهای دایمی در افغانستان

شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره ء افغانستان،

در حضور نماینده ء خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان،

با تصمیم به ختم جنگ و تراژیدی در افغانستان و ايجاد آشتی ملی ، صلح و ثبات پایدار و احترام به حقوق بشر در کشور، تحکيم مجدد استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، با شناسایی حقوق مردم افغانستان در جهت انتخاب آینده ء سیاسی شان مطابق اساسات اسلام، دموکراسی ،
حضور احزاب و گروههای مختلف و عدالت اجتماعی.

با ابراز تشکر از مجاهدین افغانی که طی چندین سال از استقلال ، تمامیت ارضی و وحدت ملی کشور دفاع نموده و نقش مهمی در مبارزه ضد دهشت افگنی ، ظلم و تعدی ایفاء نموده و فداکاری های شان ، آنها را قهرمانان جهاد، صلح، ثبات و بازسازی وطن عزیزشان افغانستان گردانیده است،

با درنظر داشت اینکه وضعیت بی ثبات افغانستان ضرورت به استقرار تشکیلات موقت اضطراری دارد و با ابراز قدردانی از جناب پروفیسر برهان الدین ربانی به خاطر آمادگی شان برای سپردن قدرت به یک حکومت موقت که بر حسب این موافقتنامه تأسیس خواهد شد،

با درک این ضرورت که نمایندگی وسیع اقشار مختلف افغانستان در این تشکیلات به شمول آن گروههایی که در مذاکرات ملل متحد برای افغانستان نمایند کافی نداشته اند، تضمین شود،

با یادآوری اینکه تشکیلات موقت قدم اول برای تأسیس یک حکومت فراگیر، فاقد تبعیض جنسی ، چند قومی و کاملا نماینده بوده و به هیچ وجه نمی تواند بعد از وقت تعیین شده برسر اقتدار باقی بماند.

با درک حقیقت، ممکن است زمانی تشکیلات و باز سازی قوای امنیتی جدید افغانی ، زمانی ضرورت پیدا کند، بنابراین، مقررات امنیتی دیگر که جزئیات آن در ضمیمه 2 این موافقتنامه آمده است، باید به اجرا درآید.

با توجه به اینکه ملل متحد که یک ارگان شناخته شده بیطرف بین المللی است، باید نقش مهم و خاصی را که تفصیل آن در ضمیمه 11 این توافقنامه آمده، در دوره ء قبل از ایجاد ارگان های دایمی در افغانستان، ایفا کند، به صورت ذيل توافق نموده اند :
حاکمیت موقت

اول- احکام عمومی :
1- یک حاکمیت موقت با کسب قدرت رسمی به تاریخ 22 دسمبر 2001 تأسیس خواهد شد .

2- حاکمیت موقت متشکل از یک اداره ء موقت است که توسط رئیس اداره خواهد گردید . کمیسیون خاص و مستقل برای دایر نمودن لویه جرگه اضطراری و ستره محکمه افغانستان و همچنان محاکم دیگری که ممکن است توسط اداره ء موقت تأسیس گردد .

ترکیب ، وظایف کار و طرزالعمل حکومت برای اداره موقت و کمیسیون خاص مستقل در این توافقنامه تحریر گردیده است .

3- با انتقال رسمی قدرت، حکومت موقت فوراً مسئولیت امور افغانستان را به دوش می گیرد . به این ترتیب در طول دوره ء موقت از افغانستان و روابط خارجی آن نمایندگی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، نمایندگی های خاص آن و همچنان در سایر ارگانهای بین المللی و کنفرانسها اشغال می نمایند.

4- لویه جرگه ء اضطراری درظرف شش ماه از حاکمیت موقت دایر خواهد گردید. لویه جرگه اضطراری توسط شاه سابق، محمد ظاهر، افتتاح خواهد شد . لویه جرگه اضطراری حاکمیت انتقالی را تصویب نموده که شامل اداره ء

انتقالی فراگیر خواهد بود . این اداره در مدت دو سال از تاریخ دایر شدن لویه جرگه زمینه را برای ایجاد یک حکومت کاملاً نماینده که در نتیجه انتخابات آزاد و مناسب منتخب خواهد گردید آماده ميسازد.

5- حاکمیت موقت ، بعد از تأسیس حاکمیت انتقالی توسط لویه جرگه اضطراری به کار خود خاتمه می دهد.

6- لویه جرگه قانون اساسی طی هجده ماه از تأسیس حاکمیت انتقالی دایر خواهد گردید تا قانون اساسی

– شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان، اعلیحضرت محمد ظاهر، شاه اسبق افغانستان، را دعوت نمودند تا ریاست اداره موقت را به عهده بگیرند. اعلیحضرت خاطر نشان کردند که ترجیح می دهند شخص مناسب دیگرکه مورد قبول و اعتماد شرکت کنندگان باشد، به ریاست اداره موقت منصوب شود.

3- رئیس، معاونین و دیگر اعضای اداره موقت توسط شرکت کنندگان مذاکرات سازمان ملل متحد دربارهء افغانستان انتخاب گردیدند. اسامی ایشان در ضمیمه چهارم این موافقتنامه درج است. این انتخاب بر اساس تخصص فنی، اعتبار و شایستگی فردی از میان لست های ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مذاکرات سازمان ملل متحد، با توجه به ترکیب قومی، جغرافیایی و مذهبی افغانستان و همچنین با در نظر داشت اهمیت مشارکت زنان در اداره کشور صورت گرفته است .

4- هیچ یک از اعضای ادارهء موقت نمی تواند درزمان تصدی وظیفه عضویت کمیسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری را داشته باشد .

ب : طرزالعمل
1- جلسات ریاست اداره موقت و در غیاب او یکی از معاونین او به عهده می گیرد و همچنین، مواد آجندا را برای جلسات پیشنهاد می نماید .

2- ادارهء موقت تلاش خواهد ورزید تا تصامیم خود را به اتفاق ارأ اتخاذ نماید . برای اتخاذ هر تصمیم حد اقل 22 عضو باید حاضر باشند. اگر رأی گیری لازم شود، تصامیم با اکثریت اعضای حاضربه استثای حالات یکه در این موافقتنامه توضیح داده شده، اتخاذ می شود. در صورت تساوی آراء، رأی رئیس تعیین کننده خواهد بود.

ج : وظایف :
1- اداره ء موقت موظف به اجرای وظایف روز مره دولت به شمول صدور فرامین به منظور تأمین صلح، نظم و ایجاد یک اداره سالم می باشد.

2- رئیس ادارهء موقت و در غیاب او یکی ا ز معاونین وی، از ادارهء موقت به طور شایسته، نمایندگی خواهد نمود .

3- آن اعضایی که مسئول بخش های مختلف اداره ء موقت هستندَ، مسئولیت اجرای سیاست های اداره موقت را در ساحات کاری خود به عهده دارد.
4- با انتقال رسمی قدرت ، دولت موقت صلاحیت چاپ و توزیع پول را دارد و از حق مخصوص برداشت پول از سازمان های بین المللی برخوردار می باشد. اداره موقت با همکاری سازمان ملل متحد، بانک مرکزی افغانستان را فعال می کند تا این بانک بر اساس اصول شفافیت وحسابدهی به مردم، عرضه پول را تنظیم نماید.

5- اداره ء موقت به کمک ملل متحد کمیسیونی مستقل کار امور ملکی را تأسیس می نماید. این کمیسیون از میان اشخاص واجد صلاحیت لستی را برای پست های کلیدی بخش های اداری به شمول والیان و ولسوالان بر اساس توانایی و اهلیت شان تهیه و در اختیار اداره موقت می گذارد.

6- اداره ء موقت به کمک ملل متحد کمیسیونی مستقل حقوق بشر را که وظیفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقیقات ناشی ازتعدی برحقوق بشر و توسعه انجمن های داخلی حقوق بشر می باشد تأسیس نماید . اداره موقت همچنان می تواند به کمک ملل متحد کمیسیون های دیگری را جهت پیشبرد اموری که در این توافقنامه ذکر نگردیده است فعال سازد .

7- اعضای اداره ء موقت باید بر طبق اصول و معیار های کاری قبول شده بین المللی ساخته شده کار کند .

8- عضو اداره ء موقت که بر طبق معیار های متذکره عمل ننماید ازوظیفه برکنار می شود. فیصله برکناری یک عضو به اساس پیشنهاد رئیس و یا معاونین و موافقه دو سوم رأی اکثریت اعضاء اداره موقت انجام می پذیرد .

9- وظایف و صلاحیت های اعضای اداره موقت با همکاری ملل متحد بیشتر نظم و نسق خواهد یافت .

چهارم- کمیسیون خاص و مستقل تدویر لویه جرگه ء اضطراری :
1- کمیسیون خاص و مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری در ظرف یک ماه بعد از برقراری حکومت موقت تأسیس می گردد . این کمیسیون خاص مستقل دارای بیست و یک عضو بوده که یک تعداد آنها باید متخصصین قانون های عادی و قانون اساسی باشند . اعضای کمیسیون از لست کاندیدانیکه توسط شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان سپرده شده و همچنین از گروههای اجتماعی ملکی و مسلکی افغان انتخاب خواهد گردید . ملل متحد در تأسیس و اجراأت کمیسیون و یک دارالانشاء اساسی کمک خواهد نمود.

2- کمیسیون خاص مستقل تصمیم آخرین را درباره مراحل و تعداد اشخاصی که در لویه جرگه اضطراری شرکت خواهند داشت اتخاذ خواهد نمود . کمیسیون خاص مستقل به تسوید مراحلی خواهد پرداخت که مشخص کننده ء
• معیار تخصیص کرسی ها برای مردم مقیم و کوچی داخل کشور باشد.
• معیار تخصیص کرسی ها برای افغان های مهاجر مقیم ایران ، پاکستان و سایر کشورها و آن افغان هایی که بصورت پراکنده زیست می کنند .
• معیار شمولیت نهادهای جامعه مدنی و اشخاص مهم به شمول علماء، روشنفکران و تاجران که در داخل کشور هستند و یا به صورت پراکنده زیست می کنند . کمیسیون خاص مستقل توجه خاص را به سهم زنان و دیگر اقشار افغان در لویه جرگه اضطراری مبذول خواهد داشت .

3- کمیسیون خاص مستقل ، قوانین و مراحل تدویر لویه جرگه اضطراری را حداقل ده هفته قبل از تدویر لویه جرگه با ذکر تاریخ آغاز، محل برگزاری و مدت آن چاپ و نشر نمایند .

4- کمیسیون خاص مستقل چنان پروسه را جهت نامزدی افراد به لویه جرگه اضطراری طرح و تطبیق خواهد کرد که به موجب آن اطمینان حاصل شود تا جریان انتخاب و یا انتصاب افراد نامزد شده بیطرفانه و عادلانه باشد . کمیسیون خاص مستقل بخاطر حفظ ماتقدم منازعات نامزدی ، یک میکانیزم را جهت رفع شکایات و قوانین حل منازعات را بوجود خواهد آورد .

5- لویه جرگه اضطراری ، رئیس دولت دوره ء انتقالی را انتخاب نموده ، پیشنهادات ، ساختار واعضای ادارۀ انتقالی را منظور می نماید .

پنجم – مواد نهایی
1- با انتقال رسمی قدرت ، تمام مجاهدین، قوای مسلح و گروههای مسلح در کشور تحت قومانده و کنترول حاکمیت موقت قرار گرفته و نظر به ضرورت، قوای مسلح و قوای جدید امنیتی افغان سازماندهی خواهد گردید .

2- حاکمیت موقت و لویه جرگه اضطراری مطابق با اصول اساسی و موادی که در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی بشر دوستانه وجود دارد و افغانستان نیز عضو آن می باشد عمل خواهد کرد .

3- حاکمیت موقت با جوامع بین المللی در مبارزه با دهشت افگنی ، مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده همکاری خواهد نمود . خویشتن را متعهد به احترام به قوانین بین المللی و داشتن روابط دوستانه با کشور های همجوار و جوامع باقیمانده بین المللی خواهد دانست .

4- حاکمیت موقت و کمیسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری مشارکت زنان و نمایندگی عادلانه تمام جوامع قومی و مذهبی را در اداره موقت و لویه جرگه اضطراری تأمین خواهند کرد .

5- تمام اجراأت حاکمیت موقت موافق با قطعنامه ء شورای امنیت ( 14 نوامبر ، 2001 ) و دیگر قطعنامه های مربوط شورای امنیت در رابطه با افغانستان خواهد بود .

6- اصول و طرزکار ارگان هایی که تحت حاکمیت موقت تأسیس می گردد با همکاری ملل متحد منظم و منسجم خواهد شد .

7- این موافقتنامه که ضمایم آن نیز جزء لاینفک آن می باشد به تاریخ پنجم دسمبر 2001 به زبان انگلیسی در بن به امضا رسیده، متن معتبر بوده و در آرشیف ملل متحد به امانت گذاشته شد . متن های رسمی آن به زبان های پشتو، دری و زبانهای دیگر که توسط نماینده خاص سرمنشی ملل متحد معرفی شود، تهیه خواهد گردید. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نسخه های تصدیق شده ء موافقتنامه را به زبان های انگلیسی ، پشتو و دری به هر یک از شرکت کنندگان می فرستد .

شرکت کننده گان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان :
خانم افضلی ، آقای سید حسین انوری ، آقای هدایت الله امین ارسلا ، آقای سید حامد گیلانی ، آقای رحمت الله موسی غازی ، آقای انجنیر عبدااحکیم ، آقای همایون جریر ، آقای عباس کریمی ، آقای سید مصطفی کاظمی ، آقای داکتر عزیز الله لودین ، آقای احمد ولی مسعود ، آقای حفیظ الله اصف محسنی ، آقای پروفیسور محمد اسحاق نادری ، آقای محمد ناطقی ، آقای یونس قانونی ، داکتر محمد جلیل شمس ، پروفیسور عبدالستار سیرت ، آقای همایون تندر ، خانم سیما ولی ، جنرال عبدالرحیم وردک ، آقای عزیزالله واصفی ، آقای پاچاخان حدران .
شاهد از جانب سازمان ملل متحد :
لخضربراهیمی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان.

ضمیمه 1:
قوای امنیتی بین المللی

1-شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان درک مینمایند که مسئولیت تأمین امنیت، قانون و نظم و قانون در سراسر کشور به عهده خود افغانها می باشد. آنها تعهد می نمایند که با ا ستفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، همه اقدامات را در جهت تأمين امنیت به شمول امنیت کارمندان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی مستقر در افغانستان انجام می دهند.

2- برای رسیدن به این هدف، شرکت کنندگان از جامعه جهانی می خواهند که مقامات جدید افغان را در جهت تشکیل و تربیه قوای جدید امنتیتی و قوای مسلح افغانی کمک نماید.

3- با درک این امر که تشکیل و تجهیز قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی، تا فعال شدن کامل آن به وقت ضرورت دارد، شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان از شورای امنیت ملل متحد تقاضا می نمایند که تجویز استقرار هر چه زود تر نیروهای تحت امر سازمان ملل را در افغانستان بررسی نماید. این نیرو در تأمین امنیت در شهر کابل و نواحی اطراف آن مساعدت می کند. این چنین نیرویی در صورت لزوم می تواند تدریجاً به سایر شهرها و مناطق گسترش یابد.

4- شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان متعهد می شوند که تمام واحد های نظامی را از کابل و سایر مراکز شهری و مناطق دیگر که در آن نیروه های تحت امر ملل متحد مستقر می باشند، خارج کنند. مطلوب خواهد بود اگر این نیرو در بازسازی افغانستان کمک نماید.

ضمیمه 2 : نقش ملل متحد در دوره موقت :

1- نماینده خاص سرمنشی ملل متحد مسئولیت تمام جنبه های کار و فعالیت ملل متحد را در افغانستان به عهده دارد.

2- نماینده خاص بر اجرای تمام جوانب این موافقتنامه نظارت و کمک می کند.

3- ملل متحد به حاکمیت موقت در برقرای ساختن محیط بیطرف سیاسی و تدویر لویه جرگه ء اضطراری در شرایط آزاد و مناسب مشوره خواهد داد. ملل متحد توجه خاص رابه رهبری آن اشخاص و دیپارتمنت های اداری که می تواند مستقیماً تدویر و نتیجه لویه جرگه اضطراری را تحت نفوذ قرار دهد مبذول خواهد داشت .

4- ممکن است از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و یا هیأت او جهت اشتراک در مجالس اداره موقت و کمسیون خاص مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری افغانستان دعوت گردد.
5- اگر به خاطر کدام دلیلی اداره موقت ویا کمیسیون خاص مستقل ازدایر نمودن مجلس باز داشته شد و یا نتوانست در مسائل مربوط تدویر لویه جرگه اضطراری به فیصله برسد در آن صورت نماینده خاص سرمنشی ملل متحد با در نظر گرفتن اساسات توضیح شده در مورد اداره موقت ویا کمیسیون خاص مستقل ، مساعی خود را در راه رفع بن بست و یا فیصله بکار خواهد انداخت .
6- ملل متحد حق خواهد داشت تا تعدی از حقوق بشر را تحقیق نموده و در صورت لزوم اجراأت تادیبی را سفارش نماید . ملل متحد همچنین برای توسعه وتطبیق پروگرام تعلیمی حقوق بشر که در بلند بردن آگاهی در مورد احترام و فهمیدن حقوق بشر نقش دارد، مسول می باشد .

ضمیمه 3 :
تقاضای شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره افغانستان از ملل متحد :

شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان بدین وسیله:
1- تقاضا می نمایند که سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی برای تضمین حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت افغانستان و همچنان عدم مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان تدابیر لازم اتخاذ نماید.

2- از سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی مخصوصاً کشورهای کمک دهنده و موسسات چند جانبه جداً می خواهند که در همکاری با اداره موقت، تعهدات خود را در مورد مساعدت برای احیای مجدد، بهبودی و بازسازی افغانستان، تجدید، تأکید و عملی سازند.

3- از ملل متحد تقاضا می کنند که به زودترین فرصت ممکن، ثبت نام رأی دهندگان را قبل از برگزاری انتخابات

عمومی که به تقعيب تصویب قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه عملی می شود، روی دست گرفته و زمینه نفوس شماری را در افغانستان مهیا سازد.

4- از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضای جدی می نمایند که به پاداش نقش مهمی که مجاهدین در حفظ آزادی افغانستان و عزت آن بازی کرده اند، اقدامات لازم را در هماهنگی با اداره موقت، برای ادغام مجاهدین در قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانستان به عمل آورند.

5- از سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی تقاضا می کنند که صندوقی را برای کمک به فامیل ها، بازماندگان شهدا و قربانیان جنگی، معلولین و آسیب دیدگان جنگ ایجاد کنند.

6- از سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و سازمان های منطقه ای جداً و شدیداً تقاضا می نمایند که با حاکمیت موقت در مبارزه علیه تروریزم بین المللی کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری کرده و دهاقین افغان را کمک مالی، مادی و تخنیکی نمایند تا کشت انواع دیگر محصولات بدیل راروی دست بگیرند.

ضمیه 4 :
ترکیب اداره موقت

رئیس : آقای حامد کرزی اعضا ( از انجمله پنج نفر معاونین رئیس می باشند) بخش دفاع ، بخش امور خارجه ، بخش داخله ، بخش پلان ، بخش تجارت ، بخش معادن و صنایع ، بخش صنایع کوچک ، بخش اطلاعات و کلتور ، بخش مخابرات ، بخش کار و امور اجتماعی ، بخش حج و اوقاف ، بخش شهدا و معلولین ، بخش تعلیم و تربیه ، بخش تحصیلات عالی ، بخش صحت عامه ، بخش فواید عامه ، بخش انکشاف دهات ، بخش انکشاف شهری ، بخش بازسازی ، بخش نقلیه ، بخش آب و برق ، بخش عودت مهاجرین ، بخش زراعت ، بخش آبیاری، بخش عدلیه، بخش هوانوردی و توریزم ، بخش امور سرحدی ، بخش امور زنان

***

در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به دنبال ۹ روز بحث و مشاجره، شرکت کنندگان نشست بن در آلمان، یک توافقنامه دو مرحله ای را امضا کردند که سنگ بنای ایجاد نظام جدید را پس از بیست سال جنگ داخلی در افغانستان گذاشت.

براساس این توافقنامه تاریخی، چهره ها و گروه های کلیدی درگیر در مسایل افغانستان روی ایجاد یک حکومت موقت شش ماهه توافق کردند و همچنین پذیرفتند که برای کمک به تامین امنیت در افغانستان، پس از سالها بی ثباتی، نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان مستقر شوند.

جناح های مختلف شرکت کننده در این نشست، از جبهه متحد شمال گرفته تا سایر گروه های جهادی و نیز افراد طرفدار محمد ظاهرشاه این توافقنامه را امضا کردند.

توافقنامه بن، توانست به یکی از جنجالی ترین معضل سیاسی افغانستان در سه دهه گذشته که تقسیم قدرت سیاسی بود پایان دهد و با انتخاب حامد کرزی، از چهره های جهادی پشتون تبار به عنوان رئیس اداره موقت، روند جدیدی را در افغانستان آغاز کند.

ترکیب قومی کابینه موقت

کابینه ای به رهبری حامد کرزی، ۳۰ کرسی داشت که با توجه به ترکیب قومی میان گروه های سیاسی افغان، تقسیم شد. از این جمع، یازده کرسی به پشتونها رسید، هشت کرسی را تاجکها اشغال کردند، پنج کرسی دیگر به هزاره ها داده شد، سه کرسی به افراد وابسته به قوم ازبک تعلق گرفت و بقیه کرسیها به سایر اقلیت های قومی رسید.

دو زن – سیما سمر و سهیلا صدیق – نیز به کابینه موقت راه یافتند و وزارتهای امور زنان و صحت به آنها داده شد. علاوه بر این، خانم سمر، به عنوان یکی از پنج معاون آقای کرزی نیز تعیین شد.

آزادی های اجتماعی و حقوق بشر

نشست بن اولحق نشر عکس.
Image captionمحل برگزاری نشست بن اول

از نکات مهم توافقنامه بن، تاکید بر آزادی های اجتماعی افغانها، از جمله آزادی بیان و همچنین حقوق زنان و حقوق بشر بود.

در این توافقنامه تصریح شده است که “حق مردم افغانستان به انتخاب آزادانه آینده سیاسی کشورشان براساس اصول اسلامی، دموکراسی، پلورالیسم و عدالت اجتماعی” تضمین شود.

به سازمان ملل متحد در این توافقنامه صلاحیت داده شد تا موارد نقض حقوق بشر را تحقیق کرده و پیشنهادات و توصیه های خود را در این رابطه ارائه کند.

این توافقنامه همچنین در سطح بین المللی، کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد را احیا کرد و در بعد داخلی، خلع سلاح عمومی گروه های مسلح غیرمسئول را منظور کرده و تمامی کنترل بر اوضاع کشور را به حکومت “موقت” مرکزی واگذار کرد.

اداره انتقالی

براساس این توافقنامه، اداره موقت شامل کابینه ای با ۳۰ کرسی و رئیس، کمیسیون مستقل تدویر لویه جرگه اضطراری، بانک مرکزی و دادگاه عالی بود.

همچنین توافق صورت گرفت که یک کمیسیون عدلی، برای بازسازی و احیای سیستم عدلی و قضایی افغانستان “مطابق با احکام اسلامی و قواعد بین المللی” تشکیل شود.

برگزاری لویه جرگه اضطراری برای ایجاد اداره انتقالی و تعیین رئیس اداره انتقالی ششماه پس از تشکیل اداره موقت و برگزاری لویه جرگه دیگری برای تصویب قانون اساسی جدید افغانستان، هجده ماه پس از ایجاد اداره انتقالی، از دیگر نکات مهم توافقنامه بن بود.

آیساف در کابلحق نشر عکس.
Image captionاز سازمان ملل خواسته شد با حضور نیروهای کمک به امنیت در کابل توافق کند

توافقنامه بن اول همچنین تصریح شده است که همزمان با انتقال قدرت، تمامی گروه های جهادی، نیروهای مسلح افغانستان و سایر گروه های مسلح “تحت کنترل اداره موقت درآمده و مطابق با نیازمندی های امنیتی نیروی مسلح افغانستان شناخته شوند.”

حضور سربازان بین المللی

در بخش دیگر توافقنامه بن، از سازمان ملل متحد خواسته شد تا با حضور نظامیان بین المللی در کابل و مناطق اطراف آن توافق کند.

این نیروها باید برای کمک به امنیت به افغانستان اعزام می شدند. و (ISAF ) نیروهای یاری امنیتی، نام گرفتند.

گروه های حاضر در اجلاس بن اول، توافق کردند که تمامی واحدهای نظامی خود را از کابل و سایر مناطقی که نیروهای تحت حمایت سازمان ملل متحد در آن حضور می یابند، بیرون کنند.

برای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اما، تعداد دقیق این نیروها و زمانبندی برای حضور آنها مشخص نشد.

همچنین توافق شد که حضور این نیروها با توجه به ضرورت، به سایر مناطق افغانستان گسترش یابد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*