روحت شاد رفیق

در سال ۶۴ درقم با ایشان آشنا شدم. بعد در یک منزل باهم بودیم. مدتی مغنی ومعالم اصول را باهم مباحثه میکردیم. رضوانی انصافا انسان متدین بود دارای اخلاق وبه اصطلاح ما طلبه ها دارای ذی طلبگی. همین صفات با...

هزاره ها وتعقل

هزاره ها وتعقل فیاض رفیقم نوشته که هیچ قومی مانند هزاره‌ها برای استحکام جمهوریت هزینه نکرده . قبول ولی من می‌گویم هیچ قومی هم به اندازه همین هزاره ها از طرف جمهوریت قتل عام وتحقیر نشده است. اگر هزاره...

به سوی صلح(10)

به سوی صلح(10) در میان نخبه‌گان سیاسی، کسانی که خود بخشی از الیگاریشی کنونی است، به شدت تبلیغ می‌کنند که توزیع قدرت در نظام ریاستی کنونی نیز ممکن است. رئیس جمهور غنی نیز در تبلیغات اولین دور انتخابات...

به سوی صلح(۹)

به سوی صلح(۹) برغم تمام‌بدفهمی‌ها و بداندیشی‌هایی که فدرالیسم با آن دست به گریبان است، در یک نگاه واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه، فدرالیسم در کنار نظام پارلمانی، می‌تواند یکی از دو راه‌حل‌ اساسی برای ساخ...

منشور هزارستان

منشور هزارستان منشور هزارستان، اساس فکری، فلسفی و تیوریک و سند راهبردی برای تاسیس کشور آزاد، آباد و قدرتمند هزارستان می باشد. منشور هزارستان تا هنگام تاسیس دای دولت هزارستان و ارکان آن به شمول دای پا...

هزاره ها و نا پختگی سیاسی

هزاره ها و نا پختگی سیاسی هزاره ها با این سیاست مداران – به اصطلاح دولتی و رهبران سنتی از یکطرف که حد اکثر فکر انان به منافع شخصی وخانوادگی متمرکزند وازطرفی عدالت خواهان ناپخته ای که در میدان ج...

به سوی صلح(۸)

به سوی صلح(۸) یکی از طرح‌های بدیل و البته ناشناخته و نا فهمیده فدرالیسم است. فدرالیسم در جامعه ما چندتا مشکل جدی دارد: مشکل نخست این است که این سیستم بسیار ناشناخته است چون از حدود سی سال پیش که حزب ...

به سوی صلح(7)

به سوی صلح(7) یادآوری کردیم که نظام متمرکز طرفداران قدرت‌مند در میان نخبه‌گان سیاسی پشتون دارد و بی‌تردید زمانی که بحث‌ها بر سر ساختار سیاسی آینده جدی تر شود، این طرفداران قدرت مند به جد بر موضع شان ...

به سوی صلح(6)

به سوی صلح(6) جناح های سیاسی مطرح امروز افغانستان، دیدگاه‌های مختلف در مورد ساختار سیاسی افغانستان پساصلح دارند. جناح‌های سیاسی عمدۀ پشتون‌ از رئیس جمهور اشرف غنی تا رئیس جمهور سابق حامدکرزی و حلقات ...