گزارش جامع از جریان کار سرک غرب جاغوری در سفر جناب اقای سلیمی مسول تم...

گزارش جامع  از جریان کار سرک غرب جاغوری در سفر جناب اقای سلیمی مسول تمدن وفرهنگ جاغوری فاز دوم سرک غرب جاغوری در استانه شروع شدن است منتظر گزارش وخبر ان از طریق جناب اقای شیر زاد میمانم. قبل ازان کمپ...

فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد.

فساد دراداره محلی جاغوری پایان ندارد. وقتی از ظلم وفساد حکومت ظالمانه ریاستی ومرکزی شکوه داریم. نه این ظلم تازگی دارد ونه این شکوه، شکوه آخر است. لذا نیش عقرب نه از ره کین است اقتضا طبعتش این است تعج...

شفاف سازی در روند کمکها، حضور اقشار مختلف در کار های عمومی و غبیت علما...

شفاف سازی در روند کمکها، حضور اقشار مختلف در کار های عمومی و غبیت علمای اعلام. مهمترین امر در کار اجتماعی، شفاف سازی است. مردم ما مردم حق شناسند. اگر مطمن شوند مبلغ جمع آوری شده بدرستی در موردش مصرف ...

صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت

صالح و یک اقدام ناصالح وخنجری ازپشت حقیر تر از این فرد سراغ ندارم، چون آگاهانه صرفا برای حفظ چوکی بی خاصیت معاونت این همه بی عزتی می کند. فاشیست ها اگرفردی در خدمت بی چون چرایی فاشیست اوغانی نباشد فر...

چه باید کرد؟!

چه باید کرد؟! رهزنی وگروگانگیری در دشت وحشت تبدل به شغل پر درآمد شده، خود سانسوری اخبار گروگانگیری به این فرهنگ کمک کرده است. دست های کثیف از داخل وبیرون منطقه با شعار سانسور اخبار گروگان گیری، این ظ...

جاغوری باید ولایت شود ؛

جاغوری باید ولایت شود ؛ به کمپاین # جاغوری ولایت شود # بپیوندید. بعد از سال 2001 میلادی در تمامی انتخابات ریاست جمهوری، غنی ، عبدالله ، دانش ومحقق، در جریان کمپاین های شان پیوسته از « ولایت شدن جاغور...

کارسرک غرب جاغوری و ذکر چند نکته :

کارسرک غرب جاغوری و ذکر چند نکته :  1- کاری سرک غرب جاغوری که چندی پیش اغاز شده بود به شدت جریان دارد. این سرک ارزگان، شیرداغ، سیرو،جاغ، خیرو، ومنطقه هیچه را به بابه وسپس به مرکز وصل می نماید. 2- خوش...