اَرغَنداب جنوبی بخش هفتم

اَرغَنداب جنوبیبخش هفتممیراث نادر شاه افشار و احمد خان ابدالی برای هزاره‌ها…..یک: کشتار گسترده و کوچ‌دادن اجباری هزاره‌ها از قندهار و اطراف آن و ارغنداب جنوبی، دادن زمین‌های آنان به الکوزی‌ها، بارکزی...

ساخت کتابخانه زیبا در لیسه ایچه!

ساخت کتابخانه زیبا در لیسه ایچه! دوبار از مسیر ناوه شیرداغ، سپس چکتمور، الگگ، گاومست، دهن سگدو، تنگی چیلو، گورو، دهن جاغ، دهن علیشور، دایبرکه و پلل جای به منطقه هیچه/ایچه رفته‌ام. هیچه از سه منطقه عم...

کتابخانه لیسه شهدای ایچه

زندگی شیرین شود با اتحاد حل شود هر مشکلی با اتحاد پیشه کن در زندگی وارستگی چیره شو در کار با همبستگی یک گل می‌تواند آغاز بهار باشد چنانچه که یک قطره آغاز دریا.چنانچه که یک درخت آغاز جنگل و چنانچه که ...

ازکابل تا جاغوری

ازکابل تا جاغوری راه کابل تا جاغوری امن ولی بسیار خراب وبه شدت باعث زحمت ومانع سرعت است. سرک جاغوری که قراربود دردولت اشرف غنی پخته شده وبه بهره برداری برسد، کاملا متوقف ودیگرهرگزپخته نخواهدشد. رویای...

تقاضای همکاری

تقاضای همکاری هزاره جینوساید آرشیف بیشتر از دو هزار و دوصد قربانی را در افغانستان و شهر کویته پاکستان که در دودهه گذشته بصورت جمعی و فردی ترور شده اند، لیست کرده است که حدود یک هزار نفر از این مجموعه...

به طالبان اعتماد نشاید !

به طالبان اعتماد نشاید ! مصاحبه افراد کندک انتحاری و استشهادی طالبان گاه گاه از طریق همایون افغان درکابل وپنجشیربه تصویرکشیده میشود. این اواخرطالبان درجاغوری به اساتید مکاتب و لیسه ها ابلاغ نموده که ...

زجرکشی هزاره ها و شیعیان در قرباغ غزنی در آستانه نشست تهران !...

زجرکشی هزاره ها و شیعیان در قرباغ غزنی در آستانه نشست تهران ! نژادباوران قومی مذهبی پنج تن از هزاره های مسافر و بیگناه را در ولسوالی قرباغ غزنی زجرکشی کرده اند . نژادپرستان قومی مذهبی هنگام که دیدند ...

نقطه سرخط 72

نقطه سرخط 72 هوای کابل شب ها و صبح ها سرد و روزها اعتدال خزانی دارد. آلودگی هوای کابل به خاطر کاهش ترافیک کمتر از گذشته است. تالبان در سطح شهر کمتر دیده می شود، پرچم های تالبان در سطح شهر روز به روز ...