باید منتظر ماند و اوضاع را رصد کرد

باید منتظر ماند و اوضاع را رصد کرد کشور افغانستان برای ایران با بیش از چهل سال تجربه نظامی این کشور در جنگ با شوروی و آمریکا و همچنین ظهور و بروز گروه های همچون القاعده و طالبان تا تجربه همکاری با مج...

وضعیت حساس وحساب کتاب دقیق

وضعیت حساس وحساب کتاب دقیق وضعیت حساس، خطرناک و سخت نیازمند حساب‌وکتاب دقیق با عقل سرد است. این روزها تحولات به سرعت اتفاق می‌افتد، می‌خواهم چند نکته از مسایلی را که به فکرم می‌رسد با دوستان درمیان ب...

نقطه سرخط ۴۴

نقطه سرخط ۴۴ ۱. الیوم سه شنبه مورخ شانزده شش هزار و چهارصد کابینه دولت همه شمول پشاتنه طالبان اعلام شد. ۲. مولوی کان جلوه در محراب و منبر میکند چون به دولت میرسد صد کار دیگر میکند ۳. دولت همه شمول نش...

رئیس جمهوری یا غلامی؟

پست دکتر علی احمد جلالی که به عنوان رئیس دولت موقت مطرح شده بود رئیس جمهوری یا غلامی؟ امروز از واشینگتن چندین بار به من زنگ زد تا پیش شان بیاییم و رفتم و از من خواستند تو را رئیس جمهور افغانستان می‌ک...

فراری دادن غنی تا حدودی قابل فهم است اما نجات صالح چرا ؟!...

فراری دادن غنی تا حدودی قابل فهم است اما نجات صالح چرا ؟! در نوشته دوم تا حدودی با سوالات مطرح شده پاسخ دادم . وگفتم همه اتفاقات طبق روی دیگر توافق نامه صورت گرفته، وقابل درک است. اما سوال که ممکین ا...

روی دیگر توافق مثلث شوم

در نوشتار قبل به سوال پاسخ دادم که اینده چه میشود؟!! وگفتم : فعلا همه چیز بستگی به عملکرد طالبان دارد. گرچند از طرف متولیان امر شدیدا تحت فشارند تا چهره متفاوت از خود نشان بدهند. سوال مهم تر از این، ...

نظاره گر بمانیم

اینکه اینده چه میشود؟! همه بستگی به عملکرد طالبان دارد.طالبان که من میشناسم بعید است باکسی کنار بیاید. وازآن بعید تر اینکه تغییرات بنیادین کرده باشد واگر چنین تغییرات کرده باشد دیگر واقعا طالب نیست ن...

با دمپایی امدم

♦️اشرف غنی: در آینده نزدیک به افغانستان باز می‌گردم اشرف غنی چند روز پیش از کشور فرار کرده بود گفته میشود که ابتدا به تاجکستان به کشور دیگر رفته است . امروز کشور امارات اعلام کرده است که اشرف غنی وخا...