مزار شریف نیز سقوط کرد

مزار شریف نیز سقوط کرد . عطا در رفت . ایشان در صفحه اش نوشت که توطیه بزرگ در راه است که حالا این توطیه دامان خود ارکی را نیز خواهند گرفت . دیروز رو فراموش کن! چون گذشت، تمام شدو رفت.گذشته فقط برای نج...

لوگر زادگاه اشرف غنی به عنوان شانزدهمین ولایت تسلیم داده شد...

لوگر زادگاه اشرف غنی به عنوان شانزدهمین ولایت تسلیم داده شد.طالبان گفته برای امارت اسلامی ۱۷ ولایت بکار است.فقط یک ولایت تاسقوط بیشرف باقی است لطیف پدرام : شمالی ها اگر درست فکر نکنند بردگان این سرزم...

امیر اسماعیل خان توسط طالب دستگیر شد

امیر اسماعیل خان بر اردوی ملی تکیه کرد و این نیروها با او یکجا تسلیم طالبان شده اند.قول اردوی ظفر (هر قول اردو ۳ فرقه و جمعا سی هزار سرباز دارد) تسلیم طالبان شده و ۳۰۰ کوماندو هم اسلحه هایشان را بر ز...

به فردا نکشید کار هرات هم تمام شد

به فردا نکشید کار هرات هم تمام شد.حال این احمق های سیاسی که با نیرنگ طالب بیریش این همه مردم را بکشتن داد گم شده اند. درک سیاسی اقوام غیر پشتون دیوانه کننده است. تا از گلویش نگرفته مسایل را نمیتواند ...

کاکا غنی در پارادوکس عجیب، غیر پشتون ها در سردرگمی عجیب تر!...

کاکا غنی در پارادوکس عجیب، غیر پشتون ها در سردرگمی عجیب تر! مارشال دوستم صاحب، گپای تو مثل همیشه درست است . مشکل این است که غنی کاکا اراده ای برای ازبین بردن طالب ندارد. دوستم میگویند : بیاید در یک ج...

انگوری وحوتقول در یک آز مون دیگر !

انگوری وحوتقول در یک آز مون دیگر ! قرار گزارش های که دست به دست میشوند طالبان نیروی های شان را از مالستان وبعضاً جاهای دیگر کاهش داده میخواهددرنوار مرزی انگوری و حوتقول، جنوب جاغوری قصد یک حمله غیرمت...

تصرف بلندی های مشرف بر الغزار و اوتقل

دفاع_مشروع تصرف بلندی های مشرف بر الغزار و اوتقل از سوی سنگرداران شجاع ما خبر بسیار خوبی است. این کار باید زودتر انجام می شد تا بار روانی جنگ از روی مردم و بازاریان انگوری کاهش می یافت. طالبان با است...

کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان پیچیده و هدفمند صورت می گیرد !...

کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان پیچیده و هدفمند صورت می گیرد ! علت عمده کشتار و نسل کشی هزاره ها در افغانستان تبعیض گسترده ، سیستماتیک و بی حد و حصر در ساختار دولتی افغانستان است چون ساختار دول...

شهادت یک قهرمان

شهادت یک قهرمان نزدیک یک ماه است که گروه طالبان با حملات شدید و پیاپی شان می کوشند تا سنگرهای دفاعی منطقه اوتقول و انگوری را شکسته و ولسوالی جاغوری را در تصرف خود بیاورند. اگرچه طالبان از راههای مختل...