هزاره‌های کرمان و شیراز(12)

هزاره‌های کرمان و شیراز(12) (هزارۀ اوغان، جرمان، نوروزی، شادی، توقاچی) …………. هزارۀ نوروزی، توقاچی، هزارۀ اوغان، هزارۀ جرمانی یا جرمک و هزارۀ شادی از هزاره‌هایی‌اند که در سیستا...

به جای حاشیه‌پردازی، به اصلاحات بنیادی اداری در حکومت‌محلی جاغوری، فکر...

به جای حاشیه‌پردازی، به اصلاحات بنیادی اداری در حکومت‌محلی جاغوری، فکری شود. ……….. یک: فساد اخلاقی، فساد اداری، سوءمدیریت، بی‌تدبیری، رشوت و دزدی اموال مردمی توسط حاکمان محلی درد مز...

روستا‌های هزاره‌های خاوری (11)

روستا‌های هزاره‌های خاوری (11) نام بسیاری از روستا‌های هزاره‌های خاوری‌ شباهتی با نام روستاها و مناطق هزاره‌نشین هزارستان دارد. این یگانگی نشان می‌دهد که خاوری‌ها و هزاره‌های هزارستان یکی‌اند. بر این...

هزاره‌های ایران (7)

هزاره‌های ایران (7)چ (استان مازندران «قائم‌شهر، ساری، آمل، جویبار، بابل» و تهران) ……… هزاره‌های ایران یا خاوری در شمال ایران در استان مازندران در شهرهای ساری، قائم‌شهر، آمل، جویبار،...

هزاره‌های ایران (6)

هزاره‌های ایران (6) از هزاره تا خاوری …….. سید مهدی فرخ، سفیر کبیر ایران در دربار حبیب‌الله و امان‌الله خان حدود نود سال قبل، در کتاب خود «تاریخ سیاسی افغانستان» در تمامی نوشته‌هایش دربار...

هزاره‌های ایران (5)

هزاره‌های ایران (5) ورود به خراسان و مشهد ………. هزاره‌های بومی در ایران «ایل هزاره» خوانده می‌شوند و هزاره‌هایی که پس از ویران‌گری امیرعبدالرحمان خان به ایران کوچیدند، خاوری نامیده ش...

هزاره‌های ایران (4)

هزاره‌های ایران (4) هزاره‌های خاوری ……….. هزاره‌های بومی در خراسان ایران را «ایل هزاره» و هزاره‌هایی که پس از نبرد با امیر عبدالرحمان و پس از آن به خراسان رفتند، هزاره و خاوری می‌گو...