هزاره‌های ایران (3)

هزاره‌های ایران (3) هزاره‌های خراسان شمالی ………. متن فرمان ناصرالدین شاه قاجار دربارة هزاره‌ها: مهر ناصرالدین شاه قاجار مقرب‌الخاقان میرزا محمد قوام‌الدوله، وزیر مملکت خراسان، به مزی...

هزاره‌های ایران (2)

هزاره‌های ایران (2) ایل هزاره …….. هزاره‌های تربت‌جام از با نفوذترین و ثروت‌مندترین ساکنان منطقه‌اند. یکی از آبادی‌های قابل توجه منطقۀ جام، احمدآباد صولت در پانزده کیلومتری شهر تربت‌جام د...

هزاره‌های ایران (1)

هزاره‌های ایران (1) (یوسف خان، صولت‌السلطنه هزاره) ………… نویسندگان شوروی سابق علاوه بر نواحی هزارستان، نقاط مسکونی جداگانۀ نواحی شمالی افغانستان و نواحی مرزی بین افغانستان و ای...

یاد ایام

یاد ایام مجموعة پنجاه قسمتی (از سیخینه تا لوانگر) در بخش سیخینه، کویته، ایران و کابل به پایان رسید. بخش نروژ را خواهم نوشت. تلاش دارم نخست این کشور سرد، ساکت با مردم متفاوت آن را خوب بشناسم، سپس به ص...

از سیخینه تا لوانگر «در راه بازگشت به خانه»بخش پنجا‌هم از تهران به هرا...

از سیخینه تا لوانگر «در راه بازگشت به خانه»بخش پنجا‌هماز تهران به هرات پس از ترجمة مدارک تحصیلی و خروج دا‌‌یمی‌ از ایران، در تابستان 1390 خورشیدی از تهران با قطار به خواف آمدم. از خواف تا تایباد نود ...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌ونهم...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌ونهم دانشکدة ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی در ایران معروف بود. استادانی زیادی در آن درس می‌دادند که نام برخی از آنان به من انرژی و قد...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وهشتم...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وهشتم فوق‌لیسانس یا کارشناسی‌ارشد را در دانشگاه علامه‌طباطبایی در تهران، در رشتة علوم‌ ارتباطات اجتماعی خواندم. علوم ارتباطات اجتماعی به وسائل ارتباطی و اطل...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وهفتم...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وهفتم چهار سال در دانشگاه علامه‌طباطبایی در تهران، علوم‌اجتماعی را با گرایش روزنامه‌نگاری خواندم. رشته‌ای که آن را به خاطر نوشتن، پژوهشگری، گزارشگری و نگاه ...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وششم...

از سیخینه تا لوانگر«زندگی در ایران»بخش چهل‌وششم با معرفی‌نامة آموزشی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به تهران در دانشگاه علامه طباطبایی در دانشکدة علوم اجتماعی، گرایش روزنامه‌نگاری معرفی شدم. نامه ر...