متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 2001

« مجموعه قوانين وتوافقات افغانستان از سال 2001 تا 2005 » موافقتنامه بُن متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 2001 قسمت اول موافقتنامه ء بن در مورد تأسیس حکومت وسیع البنیاد در افغانستان حکومت موقت ...