طرح پیشنهادی سلطان علی کشتند در باره نظام فدرالی درافغانستان...

طرح پیشنهادی سلطان علی کشتند در باره نظام فدرالی درافغانستان طرح فدرالی سلطان علی کشتمند یکی از بهترین طرح ها برای عبور از نظام متمرکز به غیر متمرکز است ! از آنجایی که آقای کشتمند یک از نخبگان بلند پ...