هشدار برای هزاره ها : امروز همان فردای است که دیروز منتظرش بودیم...

هشدار برای هزاره ها : امروز همان فردای است که دیروز منتظرش بودیم هر چه هست از قامتی ناساز بی اندام ما است . امروز هر چه بد بختی می کشم از خود ما است . پس از به بند کشیدن 31 نفر از مسافران بی گناه که ...

آخرین خبر از عزیزان در بند

آخرین خبر از عزیزان در بند آخرین خبر از عزیزان در بند این است که آز آنها هیچ خبری نیست .  در این کشور هیچ چیز نرمال نیست آدم کم کم به خود شان نیز شک می کند .  دیشب نمایندگان می گفتند گروگان ها  حتی د...

آخرین خبر از عزیزان در بند

سلام دوستان 1 – هنوز از عزیزان در بند هیچ اطلاعی دقیق در دست نیست . آخرین اظهار نطر در این مورد از طرف نمایندگان زابل ساعت 4 بعد ازظهر روز شنبه است که مدعی است : ممکین است گروگان ها در گروه های...

آخرین خبر از عزیزان در بند

سلام دوستان با گذشت ده روز از اسارت هموطنان وسه روز از آغاز عملیات آزاد سازی ، همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد . تا هنوز از هیچ چیز اطلاعات دقیق در دست نیست . نه از عزیزان اسیر ونه از محل آنها ...

عملیات بشدت ادامه دارد

عملیات که به منظور آزاد سازی هموطنان در بند از ساعت 3 دیشب آغاز گردیده است بشدت ادامه دارد . فرمانده پلیس زایل عصر امروز به رسانه ها گفته که تاکنون دها مخالفین مسلخ وابسته به داعش کشته شده است . این ...

آغازعملیات آزادسازی از شب گذشته

سلام دوستان سال که نکو است از بهارش پیدا است . این رهزنی از اولش پیدا بود که به اینجا می کشد . عاقلان گویند ، گره اگز با دست باز شود نیاز به چنگ دندان نخواهند داشت . افرادی که شاهد این رهزنی بودند گف...

برف امد ولی عزیزان در بند نیامد

سلام دوستان این روز هم گذشت خبری از ازادی عزیزان در بند نشد. مردم منتظرند که شاید به  این وعده وعید ها وفا شود نیاز به خرج انرژی اضافه نباشند . بازار شایعات و تحلیل  کمان کان داغ است  هر که هر چه به ...

مهلت دو روزه تمام شد هنوز …

سلام دوستان هشتمین روز هم گذشت مهلت ها نیز به پایان رسید ولی نه از رهزن ها وادم ربا ها اطلاعات دقیقی است و نه از عزیزان دربند ونه از محل دقیق آنها و نه هویت قطعی آدم ربایان مشخص شده است همینطور از خو...